Положення про радників міського голови

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО РАДНИКІВ МІСЬКОГО ГОЛОВИ
НА ГРОМАДСЬКИХ ЗАСАДАХ

І.​ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.​ Положення про радників міського голови на громадських засадах (далі – Положення) встановлює правовий статус та визначає повноваження, компетенцію і умови діяльності радників міського голови на громадських засадах.

1.2.​ Повноваження радника міського голови на громадських засадах (далі – Радник) надаються (на строк повноважень міського голови) та припиняються розпорядженням міського голови. Повноваження Радника можуть бути припинені достроково за його власним бажанням або за рішенням міського голови. Дострокове припинення повноважень Радника здійснюється розпорядженням міського голови.

1.3.​ У своїй діяльності радники керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами, що регламентують діяльність органів місцевого самоврядування в Україні, нормативно-правовими актами міської ради, виконавчого комітету ради, розпорядженнями та дорученнями міського голови, а також цим Положенням.

1.4.​ Діяльність радників ґрунтується на принципах законності, гласності, відкритості та прозорості, професіоналізму, пріоритетності прав і законних інтересів громадян.

1.5.​ Радник міського голови підпорядковується безпосередньо міському голові. За погодженням з міським головою, радники, у межах їх компетенції, можуть взаємодіяти із заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарем міської ради, керуючим справами виконавчого комітету – заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, іншими посадовими особами виконавчих органів міської ради.

1.6.​ Радники міського голови не є посадовими, службовими особами місцевого самоврядування. На радників міського голови на громадських засадах не поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування». Радники міського голови здійснюють свою діяльність виключно на громадських засадах, безоплатно виконують покладені на них функції.

1.7.​ Персональний добір радників міського голови, організація їх роботи та розподіл обов’язків здійснюється особисто міським головою. Гранична чисельність радників міського голови на громадських засадах не обмежується і визначається міським головою на підставі виробничої необхідності (потреби).

1.8. На посади радників міського голови на громадських засадах можуть бути призначені діючі депутати міської ради, депутати міської ради попередніх скликань, вчені, провідні фахівці в галузі економіки, бюджету та фінансів, соціальної та гуманітарної сфер, науки, права, культури, представники наукових установ, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, громадські діячі, інші повнолітні громадяни України.

1.9.​ Претендент на набуття повноважень Радника подає до відділу кадрової роботи та обліку житла виконавчого комітету міської ради заяву на ім’я міського голови, копію паспорта та документ про освіту. При наявності на заяві позитивної резолюції міського голови відділом готується проект розпорядження міського голови про надання особі  повноважень радника міського голови на громадських засадах.

1.10. Повноваження радника починаються в день підписання і реєстрації розпорядження міського голови про надання особі повноважень радника міського голови на громадських засадах, а закінчуються після видання відповідного розпорядження міського голови про припинення повноважень Радника. Розроблення проекту відповідного розпорядження міського голови забезпечує відділ кадрової роботи та обліку житла виконавчого комітету міської ради.

1.11. На підставі розпорядження міського голови про надання особі повноважень Радника міського голови на громадських засадах, Раднику видається посвідчення встановленого зразка, з обов’язковим зазначенням номера посвідчення, прізвища, імені та по батькові особи, номера та дати розпорядження міського голови про надання особі повноважень Радника, вказівки про роботу на громадських засадах. До посвідчення вклеюється фотокартка особи розміром 3х4. Посвідчення підписується міським головою і скріплюється печаткою виконавчого комітету міської ради.  З дати підписання та реєстрації розпорядження міського голови про припинення повноважень Радника його посвідчення вважається недійсним і в 3-денний строк підлягає поверненню радниками до виконавчого комітету Приморської міської ради. Радники міського голови зобов’язані суворо дотримуватися порядку зберігання та використання службових посвідчень.

1.12.​ Розпорядження про надання та припинення повноважень Радника публікується на офіційному сайті міської ради.

1.13.​ Організаційне, інформаційне забезпечення діяльності радників міського голови здійснюється відповідними структурними підрозділами виконавчих органів міської ради за галузевими ознаками.

1.14. Після призначення Радником особа повинна бути ознайомлена з цим Положенням.

ІІ. ЗАВДАННЯ, ОБОВЯЗКИ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

З метою сприяння міському голові у ефективному здійсненні його повноважень Радник міського голови:

2.1. Відповідально ставиться до виконання покладених на нього завдань і повноважень, визначених безпосередньо міським головою та цим Положенням; своєчасно і сумлінно виконує доручення міського голови; дотримується високої культури спілкування, шанобливо ставиться до посадових осіб місцевого самоврядування, органів державної влади, громадян; не допускає дій і вчинків, які можуть негативно вплинути або нанести шкоду авторитету міського голови, міської ради та її виконавчих органів; не допускає розголошення інформації з обмеженим доступом, що стала йому відома у зв’язку з виконанням визначених завдань.

2.2. Залучається для проведення консультацій з актуальних питань життєдіяльності територіальної громади міста, підготовки проектів розпоряджень, рішень міської ради та її виконавчого комітету, інших документів нормативного та організаційно-розпорядчого характеру. Здійснює аналітичне забезпечення діяльності міського голови під час виконання ним завдань та здійснення повноважень у межах чинного законодавства, аналіз проектів актів, винесених на розгляд міської ради чи її виконавчого комітету, міського голови.

2.3. Здійснює аналіз стану справ за відповідним напрямом, розробку проектів рішень, вибір засобів обґрунтування цих рішень, оцінку наслідків з їх запровадженням, розробку завдань, програм, методів і методик підготовки та реалізації управлінських рішень.

2.4. У межах компетенції розробляє пропозиції щодо підвищення ефективності роботи міського голови, вирішення спірних питань та врегулювання конфліктів у відповідній сфері управління.

2.5. Бере участь в організації та проведенні нарад, колегій, семінарів, конференцій, засідань ради відповідно до компетенції.

2.6. Виконує дорадчу роботу.

2.7. Готує для міського голови необхідні інформаційно-аналітичні записки, огляди, звіти, проекти доповідей, доповідних записок, матеріали до прес-конференцій, виступів, доповідей, зустрічей та робочих поїздок міського голови, долучається до організації та проведення семінарів, конференцій, «круглих столів».

2.8. Підтримує робочі контакти з відповідними підрозділами та експертами органів державної влади, органів місцевого самоврядування.

2.9. Надає методичну допомогу структурним підрозділам та проводить консультації з основних питань функціонування та розвитку сфери управління.

2.10. Забезпечує розвиток інформаційних зв’язків між виконавчим комітетом міської ради, виконавчими органами ради, підприємствами, установами, громадськими об’єднаннями, державними та політичними діячами, населенням з метою своєчасного та якісного виконання посадових обов’язків.

2.11. Допомагає міському голові налагоджувати взаємодію з політичними партіями та громадськими організаціями.

2.12. Виконує інші доручення міського голови, надані у межах його компетенції та чинного законодавства України.

ІІІ. ПРАВА РАДНИКІВ

3.1. Отримувати у встановленому порядку від виконавчих органів міської ради, органів державної влади, підприємств, установ, організацій інформацію та матеріали, необхідні для виконання своїх повноважень.

3.2. Бути присутнім на засіданнях та брати участь у роботі колегіальних органів міської ради, у засіданнях, нарадах, інших заходах, які проводяться у міській раді та її виконавчих органах.

3.3. Безперешкодно відвідувати відділи, управління міської ради та виконавчого комітету; користуватися приміщеннями, зв’язком, оргтехнікою виконкому міської ради.

3.4. Вносити міському голові пропозиції щодо вдосконалення діяльності міської ради та її виконавчих органів. Входити до складу створюваних міським головою комісій, робочих груп.

IV. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

Радники повинні бути професіоналами у певній сфері діяльності, знати Конституцію України; Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», інші закони; укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції ради; основи економіки та права, форми і методи роботи із засобами масової інформації; інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп’ютері; державну мову.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Радники міського голови несуть відповідальність у порядку та у спосіб, що визначені чинним законодавством за невиконання або неналежне виконання повноважень, визначених цим Положенням, за недостовірність відомостей, статистичної звітності та інформації з питань, що належать до компетенції радника, даних, що подаються ним міському голові, а також за розголошення інформації з обмеженим доступом, за завдану міській раді та її виконавчим органам матеріальну шкоду.

Затверджено розпорядженням міського голови №2/3 від 09.01.2018

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *