Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Приморської міської ради

«Про встановлення місцевих податків та зборів на території об’єднаної територіальної громади Приморської міської ради на 2018 рік»

Регуляторний орган: Приморська міська рада Приморського району Запорізької області

Розробник проекту рішення: відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату Приморської міської ради Приморського району Запорізької області

Розробник аналізу регуляторного впливу: відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату Приморської міської ради Приморського району Запорізької області

Відповідальна особа: провідний спеціаліст відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату Приморської міської ради Приморського району Запорізької області

Контактний телефон: (06137) 70772

1.Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Опис проблеми:

Податковий кодекс України є законодавчим актом вищої юридичної сили, який регулює відносини, що виникають у процесі встановлення та скасування податків та зборів в Україні, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Статтею 10 Податкового Кодексу України визначено перелік місцевих податків і зборів. До місцевих податків належать: єдиний податок та податок на майно. До місцевих зборів належать: збір за місця для паркування транспортних засобів та туристичний збір. Згідно статті 265 Податкового Кодексу України, податок на майно складається з: податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; транспортного податку; плати за землю.

Установлення місцевих податків та зборів, не передбачених Податковим Кодексом України, забороняється.

Пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» задекларовано, що встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового Кодексу України, відноситься до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад.

Згідно вимог п.12.3.4. статті 12 Податкового Кодексу України рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

Обґрунтування необхідності державного регулювання та неможливості розв’язання проблеми за допомогою чинного регулювання:

Проблема, яку пропонується вирішити шляхом прийняття відповідного регуляторного акта, дуже важлива для всіх членів територіальної громади. Мотивацією для прийняття даного рішення є те, що згідно з нормами Податкового Кодексу України, не встановлення відповідних місцевих податків і зборів спричинить значні втрати міського бюджету, оскільки справляння таких податків буде здійснюватись із застосуванням їх мінімальних ставок. Визначені місцеві податки і збори, відповідно до діючого законодавства, є джерелом формування загального фонду міського бюджету і кошти від їх надходження спрямовуються на забезпечення діяльності функціонування бюджетних установ та благоустрій міста. Суб’єктами, на яких неврегульованість зазначеної проблеми справлятиме негативний вплив, є: платники місцевих податків і зборів; органи державної податкової служби, на які покладені функції зі справляння місцевих податків і зборів; міська рада, яка повинна чітко дотримуватися принципу верховенства закону. Таким чином, вказана проблема потребує розв’язання шляхом прийняття рішення Приморської міської ради Приморського району Запорізької області «Про встановлення місцевих податків і зборів на території об’єднаної територіальної громади Приморської міської ради на 2018 рік».

2.Цілі регулювання

Проект регуляторного акта «Про встановлення місцевих податків і зборів на території об’єднаної територіальної громади Приморської міської ради на 2018 рік» розроблено на виконання вимог Податкового кодексу України та спрямований на розв’язання проблеми, визначеної у попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, в цілому. Основними цілями його прийняття є:

– приведення чинного регулювання у відповідність до норм Податкового кодексу України;

– збільшення надходжень до міського бюджету у вигляді окремих місцевих податків і зборів;

– встановлення доцільних та обгрунтованих розмірів ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності суб’єктів господарювання та підвищення мотивації громадян до зайняття окремими видами підприємницької діяльності шляхом ранжування ставок єдиного податку;

– вдосконалення відносин між міською радою, Бердянською ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області (Приморське відділення) та суб’єктами господарювання, пов’язаними з оподаткуванням місцевими податками і зборами.

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Під час розробки проекту рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території об’єднаної територіальної громади Приморської міської ради на 2018 рік» було розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

а) Відмова від введення в дію запропонованого акта. Відмова від введення в дію запропонованого регуляторного акта призведе до виникнення непорозумінь між платниками податків та органами державної податкової служби щодо порядку справляння місцевих податків і зборів на території Приморської об’єднаної територіальної громади. Одночасно з цим не буде забезпечено виконання вимог чинного законодавства.

б)Здійснення регулювання нормативним актом іншого органу. Здійснення регулювання нормативним актом іншого органу не є можливим у зв’язку з тим, що право самостійно встановлювати і визначати порядок сплати місцевих податків і зборів відповідно до чинного законодавства належить до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад.

в)Прийняття даного регуляторного акта. Прийняття даного регуляторного акта дозволить розв’язати визначену проблему в цілому. Проект рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів на території об’єднаної територіальної громади Приморської міської ради на 2018 рік» розроблено із врахуванням загальних засад встановлення і відповідають нормам Податкового кодексу України. Цей регуляторний акт дасть змогу привести у відповідність та вдосконалити відносини, що виникають у процесі оподаткування. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цілей, відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики.

4.Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Після набрання чинності рішення міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території об’єднаної територіальної громади Приморської міської ради на 2018 рік» на території об’єднаної територіальної громади будуть затверджені ставки місцевих податків і зборів і діятимуть відповідно до норм чинного законодавства.

Механізм сплати місцевих податків і зборів визначений і буде застосовуватись на території об’єднаної територіальної громади відповідно до Податкового кодексу України. Прийняття рішення Приморської міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території об’єднаної територіальної громади Приморської міської ради на 2018 рік» є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов’язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення.

Організаційні заходи для впровадження регулювання

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи:

а) проведення наради з представниками Бердянської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області (Приморське відділення) щодо впровадження ставок місцевих податків і зборів;

б) забезпечити інформування громадськості про положення регуляторного акта шляхом оприлюднення у мережі Інтернет – на офіційному веб-сайті Приморської міської ради;

в) затвердження рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території об’єднаної територіальної громади Приморської міської ради на 2018 рік»;

г) сприяння веденню підприємницької діяльності суб’єктами господарювання, які є платниками місцевих податків і зборів, з метою росту рівня їх платоспроможності;

д) забезпечення надходжень встановлених податків і зборів до міського бюджету.

5.Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта

На дію регуляторного акта можуть вплинути зміни в чинному законодавстві. Вплив може мати як позитивний, так і негативний характер (зменшення або збільшення мінімальної заробітної плати; зменшення або збільшення мінімального прожиткового мінімуму; розширення або звуження кола платників; внесення змін або відміна на державному рівні порядку сплати місцевих податків і зборів тощо).

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Реалізація запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат органу місцевого самоврядування з міського бюджету. Адміністрування даного регуляторного акта буде проводитись на рівні податкової служби. Суб’єкти господарської діяльності – платники місцевих податків і зборів сплачуватимуть вищезазначені податки у межах, встановлених на законодавчому рівні.

Нагляд та контроль за додержанням вимог акта

Нагляд та контроль за додержанням вимог рішення Приморської міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території об’єднаної територіальної громади Приморської міської ради на 2018 рік»  здійснюватиметься Бердянською ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області (Приморське відділення), на яку покладені обов’язки контролю за справлянням місцевих податків і зборів. Періодичність здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог цього регуляторного акта визначатиметься планом роботи Бердянської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області (Приморське відділення).

  1. Очікувані результати прийняття акту

Дія зазначеного регуляторного акту поширюється на  фізичних осіб, фізичних осіб – підприємців,  юридичних осіб, органи місцевого самоврядування, територіальну громаду.

Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акту, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія цього акту, наведена таблиця аналізу вигод та витрат.

Сфера впливу Вигоди Витрати
Приморська об’єднана територіальна громада Надходження до міського бюджету, своєчасне фінансування бюджетної сфери, здійснення робіт по благоустрою Відсутні
Приморська міська рада Чітке встановлення ставок місцевих податків та зборів;

 

Процедура розробки та прийняття регуляторного акта
Фізичні особи, фізичні особи – підприємці та юридичні особи Прозорість дій місцевих органів влади Витрати, пов’язані зі сплатою податку

Витрати суб’єктів господарювання на сплату місцевих податків та зборів через підвищення рівня мінімальної заробітної плати є трансфертними платежами (витрати суб’єктів господарювання = надходженням до міського бюджету = вигода громади).

  1. Обґрунтування строку дії регуляторного акту

Строк дії запропонованого регуляторного акта встановлюється на необмежений термін, оскільки відносини у сфері оподаткування мають перманентний (постійний) характер. Проте, в разі внесення змін до чинного податкового законодавства на державному рівні, що впливатимуть на дію даного регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні коригування.

  1. Визначення показників результативності акту.

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності регуляторного акта обрано такі показники статистичні показники:

– сума надходжень до загального фонду міського бюджету (без врахування трансферів) всього;

– сума надходжень до загального фонду міського бюджету місцевих податків і зборів, всього;

– питома вага надходжень від сплати місцевих податків і зборів;

– кількість суб’єктів господарської діяльності – платників місцевих податків і зборів.

 Такі соціологічні показники як «час, що витрачається суб’єктами господарювання на виконання вимог акта» та «розмір коштів, що витрачаються суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта» не розглядаються, оскільки цим регуляторним актом встановлюються тільки ставки місцевих податків і зборів та не передбачається проходження суб’єктами господарювання додаткових процедур.

Назва показника 2015 2016 2017
Сума надходжень до загального фонду міського бюджету (без врахування трансфертів) (ВСЬГО)       (тис.грн.)

 

10373,1 16870,9 35096,3
Сума надходжень до загального фонду міського бюджету місцевих податків і зборів (ВСЬГО)       (тис.грн.)

 

7601,6 11521,8 11841,4
Питома вага надходжень від сплати місцевих податків і зборів  (%)

 

73 68 34
Кількість суб’єктів господарської діяльності – платників місцевих податків і зборів (кількість осіб)

 

1558 1529 1470
  1. Заходи відстеження результативності рішення

Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта. Повторне відстеження результативності буде проведено не пізніше 1 року з дня набрання чинності регуляторним актом.

З огляду на показники результативності, визначені у попередньому розділі АРВ, відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснюватися за статистичним методом. У рамках статистичного методу відстеження буде проведено на підставі даних податкової інспекції про надходження коштів до міського бюджету в частині місцевих податків і зборів та кількості платників.

Провідний спеціаліст відділу фінансів,

бухгалтерського обліку та звітності

виконавчого апарату Приморської міської ради

Приморського району Запорізької області                                             Анісімов М.М.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

%d bloggers like this: