АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту рішення Приморської міської ради «Про встановлення туристичного збору на території Приморської ОТГ на 2020 рік»

Регуляторний орган: Приморська міська рада Приморського району Запорізької області.

Розробник проекту рішення: відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату Приморської міської ради Приморського району Запорізької області.

Розробник аналізу регуляторного впливу: відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату Приморської міської ради Приморського району Запорізької області.

Відповідальна особа: головний спеціаліст відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату Приморської міської ради Приморського району Запорізької області – Анысымов М.М.

Контактний телефон: (06137) 70772

1.Визначення проблеми

Податковий кодекс України є законодавчим актом вищої юридичної сили, який регулює відносини, що виникають у процесі встановлення та скасування податків та зборів в Україні, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Статтею 10 Податкового Кодексу України визначено перелік місцевих податків і зборів. До місцевих податків належать: єдиний податок та податок на майно. До місцевих зборів належать: збір за місця для паркування транспортних засобів та туристичний збір. Згідно статті 265 Податкового Кодексу України, податок на майно складається з: податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; транспортного податку; плати за землю.

Установлення місцевих податків та зборів, не передбачених Податковим Кодексом України, забороняється.

Пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» задекларовано, що встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового Кодексу України, відноситься до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад.

Згідно вимог п.12.3.4. статті 12 Податкового Кодексу України рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом. 

Тобто для встановлення місцевого туристичного збору, з урахуванням змін ст.268 Податкового Кодексу, з 2020 року необхідно проведення регуляторної процедури.

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни V  
Держава V  
Суб’єкти господарювання, V  
у тому числі суб’єкти малого підприємництва* V  

Обґрунтування необхідності державного регулювання та неможливості розв’язання проблеми за допомогою чинного регулювання:

Проблема, яку пропонується вирішити шляхом прийняття відповідного регуляторного акта, дуже важлива для всіх членів територіальної громади. Мотивацією для прийняття даного рішення є те, що згідно з нормами Податкового Кодексу України, не встановлення відповідних місцевих податків і зборів спричинить значні втрати міського бюджету, оскільки справляння таких податків буде здійснюватись із застосуванням їх мінімальних ставок. Визначені місцеві податки і збори, відповідно до діючого законодавства, є джерелом формування загального фонду міського бюджету і кошти від їх надходження спрямовуються на забезпечення діяльності функціонування бюджетних установ та благоустрій міста. Суб’єктами, на яких неврегульованість зазначеної проблеми справлятиме негативний вплив, є: платники місцевих податків і зборів; органи державної податкової служби, на які покладені функції зі справляння місцевих податків і зборів; міська рада, яка повинна чітко дотримуватися принципу верховенства закону. Таким чином, вказана проблема потребує розв’язання шляхом прийняття рішення Приморської міської ради Приморського району Запорізької області «Про встановлення туристичного збору на території об’єднаної територіальної громади Приморської міської ради на 2020 рік».

Відповідно до чинного законодавства повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів є виключною компетенцією органів місцевого самоврядування. Застосування регуляторної процедури не має альтернативи, проблема встановлення туристичного збору не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.

2.Цілі регулювання

Проект регуляторного акта «Про встановлення туристичного збору на території Приморської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» розроблено на виконання вимог Податкового кодексу України та спрямований на розв’язання проблеми, визначеної у попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, в цілому. Основними цілями його прийняття є:

– приведення чинного регулювання у відповідність до норм Податкового кодексу України;

– збільшення надходжень до міського бюджету у вигляді окремих місцевих податків і зборів;

– встановлення доцільних та обгрунтованих розмірів ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності суб’єктів господарювання та підвищення мотивації громадян до зайняття окремими видами підприємницької діяльності;

– вдосконалення відносин між міською радою, територіальним управлінням ГУ ДФС у Запорізькій області та суб’єктами господарювання, пов’язаними з оподаткуванням місцевими податками і зборами.

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1.Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи Опис альтернативи
Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін) Ця альтернатива не може бути прийнятою для органів місцевого самоврядування, оскільки буде не дотримана вимога до п.12.4.1. ст.12 Податкового кодексу України.
Прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу України Дотримання вимог податкового законодавства. Забезпечення досягнення цілей державного регулювання. Врегулювання правовідносин суб’єктів господарювання і контролюючих органів у процесі справляння збору.

2.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб’єктів господарювання.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін) Відсутні Відсутні
Прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу України Дотримання вимог податкового законодавства. Забезпечення досягнення цілей державного регулювання. Врегулювання правовідносин суб’єктів господарювання і контролюючих органів у процесі справляння збору. Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін) Відсутні Відсутні.
Прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу України Вирішення соціальних проблем міста за рахунок зростання доходної частини місцевого бюджету Особи, які будуть отримувати послуги з тимчасового проживання на території Приморської ОТГ будуть сплачувати туристичний збір у розмірі передбаченим нормативно-правовим актом 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 120 120
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 100 100
Вид альтернативи Вигоди Витрати
Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін) Звітність по нарахуванню та сплаті туристичного збору не подається до контролюючого органу. Відсутні.
 Прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу України Створення прозорого механізму врегулювання ставки туристичного збору в рамках вимог Податкового кодексу України Відсутні

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін) 1 Згідно підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України туристичний збір як такий, що є обов’язковим для встановлення, не буде справлятись.   
Прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу України 4  Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить дотримання вимог податкового законодавства. Необхідність прийняття регуляторного акта зумовлена наявністю на території Приморської ОТГ значної кількості суб’єктів господарської діяльності, котрі займаються готельним та туристичним бізнесом.
Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу України Врегулювання правовідносин суб’єкта господарювання і контролюючих органів у процесі справляння збору. Нарахування та сплата збору, подання звітності до контролюючих органів. Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить дотримання вимог податкового законодавства.
Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін) Звітність по нарахуванню та сплаті туристичного збору не подається до контролюючого органу. Особи, які будуть отримувати послуги з тимчасового проживання на території Приморської ОТГ, не будуть сплачувати туристичний збір. Обсяг надходжень до міського бюджету зменшиться на 454,2 тис.грн. Дана альтернатива суперечить вимогам ПКУ
Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу України Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить дотримання вимог податкового законодавства. Зміни у Податковому кодексі України, зменшення кількості платників збору. Політична та економічна ситуація в країні.
Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін) Обсяг надходжень до міського бюджету зменшиться на 533,55 тис.грн. Х

5.Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акту за допомогою яких можна розв’язати проблему. В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території Приморської об’єднаної територіальної громади, аналітичних показників щодо надходжень відповідних податків і зборів, основним механізмом який забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованих ставок туристичного збору.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акту:

-розробка проекту рішення Приморської міської ради «Про встановлення туристичного збору на території Приморської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» та аналізу регуляторного впливу до нього;

 -оприлюднення проекту рішення разом з аналізом регуляторного впливу та отримання пропозицій та зауважень;

-підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогами статей 4,8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

-отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України;

-прийняття рішення на пленарному засіданні сесії Приморської міської ради;

-оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку;

-сприяняя веденню підприємницької діяльності суб’єктами господарювання, які є платниками місцевих податків і зборів, з метою росту їх платоспроможності;

-забезпечення надходжень встановлених податків і зборів до міського бюджету;

-проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

6.Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб`єктів господарської діяльності не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків і зборів, не змінюючи порядок її обчислення, сплати та інші адміністративні процедури

7.Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії запропонованого регуляторного акта встановлюється на необмежений термін, оскільки відносини у сфері оподаткування мають перманентний (постійний) характер. Проте, в разі внесення змін до чинного податкового законодавства на державному рівні, що впливатимуть на дію даного регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні коригування.

8.Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі аналізу регуляторного впливу, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі прогнозні статистичні показники:

-сума надходжень до загального фонду міського бюджету (без врахування трансферів) всього;

-сума надходжень до загального фонду міського бюджету місцевих податків і зборів всього;

– сума надходжень до загального фонду міського бюджету туристичного збору, всього;      

– питома вага надходжень від сплати туристичного збору в сумі сплати місцевих податків і зборів всього;

– кількість суб’єктів господарської діяльності – що фактично сплатили туристичний збір.

Такі соціологічні показники як «час, що витрачається суб’єктами господарювання на виконання вимог акта» та «розмір коштів, що витрачаються суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта» не розглядаються, оскільки цим регуляторним актом встановлюються тільки ставки місцевих податків і зборів та не передбачається проходження суб’єктами господарювання додаткових процедур.

Назва показника 2016 2017 2018
Сума надходжень до загального фонду міського бюджету (без врахування трансфертів) (ВСЬГО)       (тис.грн.)   16870,9 35096,3 56435,38
Сума надходжень до загального фонду міського бюджету місцевих податків і зборів (ВСЬГО)       (тис.грн.)   11521,8 11841,4 17666,30
Сума надходжень до загального фонду міського бюджету туристичного збору (тис.грн.) 330,1 454,2 533,55
Питома вага надходжень від сплати туристичного збору в сумі сплати місцевих податків і зборів  (%)   2,87 3,84 3,02
Кількість суб’єктів господарської діяльності – що фактично сплатили туристичний збір (кількість осіб)   85 120 120

9.Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта. Повторне відстеження результативності планується здійснити через 1 рік після набуття чинності регуляторним актом.

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження буде проводитись статистичним методом. У рамках статистичного методу відстеження проведено аналіз звітності про виконання дохідної частини бюджету в частині інформації щодо розміру надходжень до міського бюджету, кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

1.Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Порядковий номер Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо) Кількість учасників консультацій, осіб Основні результати консультацій (опис)
1 Робоча зустріч з предстаниками територіального управління ГУ ДФС у Запорізькій області 5 Отримання інформації та пропозицій
2 Круглі столи з керівниками оздоровчих закладів 42 Отримання інформації та пропозицій

2.Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 120 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 62 (одиниць) та мікропідприємництва 58 (одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 51,67 (відсотків) (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання” додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

3.Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) Періодичні (за наступний рік) Витрати за п’ять років
Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1 Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)  0
2 Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування
3 Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)
4 Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)  0
5 Інші процедури (уточнити) (сплата податку) 533552,18 533552,18 2667760,90
6 Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)
533552,18 533552,18 2667760,90
7 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 62 62 62
8 Сумарно, гривень 533552,18 533552,18 2667760,90
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
9 Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання
Формула:
витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм
1г*6732/167=40,3грн.  40,3   201,5
10 Процедури організації виконання вимог регулювання
Формула:
витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур
2г*6732/167=80,6 грн. 80,6 403,0 
11 Процедури офіційного звітування
Формула:
витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік
0 0 0
12 Процедури щодо забезпечення процесу перевірок
Формула:
витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік
0 0 0
13 Інші процедури (уточнити)
14 Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)
120,9 120,9 604,5 
15 Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 62 62 62
16 Сумарно, гривень
Формула:
відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)
7495,8 7495,8 37479

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженням лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення та інші адміністративні процедури.

4.Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер Показник Перший рік регулювання (стартовий) За п’ять років
1 Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання 533552.18 2667760.9
2 Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 7495,80 37479
3 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання 541047.98 2705239.9
4 Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва 0 0
5 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання 541047.98 2705239.9

Головний спеціаліст відділу фінансів,

бухгалтерського обліку та звітності

виконавчого апарату Приморської міської ради Приморського району Запорізької області                                       Анісімов М.М.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

%d блогерам подобається це: