Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Приморської міської ради «Про затвердження Регламенту роботи Центру надання адміністративних послуг в Приморській міській об’єднаній територіальній громаді Запорізької області»

Даний аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» і Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 (із змінами), що визначає правові й організаційні заходи реалізації проекту рішення Приморської міської ради «Про затвердження Регламенту  роботи Центру надання адміністративних послуг в Приморській міській об’єднаній територіальній громаді Запорізької області».

І. Визначення проблеми

Для повноцінного функціонування ЦНАП існує потреба розробки та прийняття нормативно-правових актів, регламентуючих роботу ЦНАП, розробки та затвердження нових документів, у тому числі Регламенту ЦНАП як регуляторного акта.

Для отримання адміністративних послуг суб’єкти господарювання та населення вимушені багаторазово звертатись до різних адміністративних органів, іноді навіть у рамках отримання однієї послуги, вистоювати черги в очікуванні прийому відповідними працівниками адміністративних органів та  результатів надання адміністративних послуг. До того ж, іноді, має місце затягування розгляду заяв, клопотань, звернень, що негативно впливає на розвиток підприємництва та сприяє формуванню в суспільстві негативного іміджу влади.

За допомогою введення в дію вищезазначеного нормативно-правового акта передбачається виконання вимог законів України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг» (із змінами) та встановлення чіткого і зрозумілого алгоритму дій адміністраторів ЦНАП, суб’єктів надання адміністративних послуг, що дозволить забезпечити прозорість, швидкість та зручність процедур надання адміністративних послуг суб’єктам звернень, вдосконалення цих процедур і їх уніфікацію, запровадження єдиних стандартів роботи ЦНАП (віддалених робочих місць адміністраторів центру ), що значно зменшуватиме часові та фізичні затрати мешканців і суб’єктів господарювання Приморської ОТГ та Приморського району, а також мінімізуватиме корупційні ризики під час надання адміністративних послуг. Адже, саме на боротьбу з корупцією зорієнтована робота ЦНАП, враховуючи також і контроль з боку адміністраторів центру за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень.

Для вирішення зазначеної проблеми неможливо використовувати ринкові механізми, тому передбачається застосування засобів державного регулювання, зокрема це питання відноситься до компетенції Приморської міської ради  відповідно до вимог чинного законодавства України.

Сфера дії визначеного регуляторного акта розповсюджується на суб’єктів звернень за отриманням адміністративних послуг (громадяни, суб’єкти господарювання), адміністраторів ЦНАП, суб’єктів надання адміністративних послуг (органи виконавчої влади та місцевого самоврядування (на основі їх узгоджених рішень), їх посадові особи, державні реєстратори, суб’єкти державної реєстрації, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги).

Визначення основних груп (підгруп), на які впливає дане питання:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни +
Держава (територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи (на основі їх узгоджених рішень), державні реєстратори, суб’єкти державної реєстрації, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги +
Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва +

II. Цілі регулювання

          Метою прийняття даного регуляторного акта є вирішення проблеми, про яку йшлося у попередньому розділі. Даний регуляторний акт спрямований на вирішення проблеми як у цілому, так і її окремих складових.

Прийняття даного регуляторного акта має такі цілі:

– прийняття у відповідності до вимог чинного законодавства України документів, регламентуючих роботу ЦНАП, зокрема основних засад організації його діяльності (з віддаленими робочими місцями  адміністраторів центру);

– реалізація державної політики у сфері надання адміністративних послуг;

– створення комфортних умов для отримання суб’єктами господарювання та громадянами, в тому числі особами з інвалідністю, якісного сервісу з надання адміністративних послуг за принципами «організаційної єдності» та «єдиного вікна», а саме: вичерпне інформування, фахове консультування, оперативний прийом та видача оформлених пакетів документів;

– забезпечення у ЦНАП прозорості й відкритості виконання існуючого переліку адміністративних послуг, за якими звертаються громадяни та суб’єкти господарювання;

– запровадження інноваційних форм обслуговування заявників;

– виключення корупційної складової при наданні адміністративних послуг;

– встановлення чіткого порядку дій між адміністраторами ЦНАП та суб’єктами надання адміністративних послуг з метою якісного прийому, розгляду й опрацювання звернень громадян і суб’єктів господарювання, а також видачі оформлених результатів надання адміністративних послуг;

– здійснення контролю за наданням адміністративних послуг у межах повноважень ЦНАП.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Розглянуто наступні альтернативні способи досягнення встановлених цілей:

Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1 Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акта Неприйняття Регламенту ЦНАП призведе до порушення вимог чинного законодавства України, продовжить практику існування ситуації, коли ЦНАП не почне роботу. Це, в свою чергу, позбавить громадян і суб’єктів господарювання можливості звертатися до ЦНАП як повністю легітимної інституції. Також матиме місце відсутність чіткого встановленого порядку дій як адміністраторів ЦНАП, так і суб’єктів надання адміністративних послуг щодо забезпечення повноцінного та ефективного процесу надання адміністративних послуг суб’єктам звернень у межах існуючого правового поля.
Альтернатива 2 Запровадження часткового регулювання Забезпечення іншого, ніж затвердженого законодавством, розподілу функцій з організації діяльності ЦНАП, що буде суперечити положенням Закону України «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг» (із змінами) та встановлювати інші, не визначені, не зрозумілі та не відпрацьовані правила роботи центру.
Альтернатива 3 Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта   Прийняття проекту рішення Приморської міської ради «Про затвердження Регламенту роботи Центру надання адміністративних послуг в  Приморській  міській об’єднаній територіальній громаді Запорізької області»,  дозволить досягти встановлених цілей, забезпечити повну відповідність одного з головних документів, які регламентують роботу ЦНАП,  процесу надання адміністративних послуг вимогам чинного законодавства України, а також налагодити ефективне функціонування ЦНАП як дієвої інституції, діяльність якої спрямована на протидію корупції, забезпечення якісного обслуговування громадян і суб’єктів господарювання. Запропонований проект побудований відповідно до вимог регулювання центрального рівня, забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

(у даному випадку – територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи (на основі їх узгоджених рішень), державні реєстратори, суб’єкти державної реєстрації, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги)

 Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акта – поява можливості для суб’єктів надання адміністративних послуг щодо  запровадження надання адміністративних послуг безпосередньо, за місцем знаходження власних установ (приміщень), а не в ЦНАП, через відсутність повністю легітимного, затвердженого порядку взаємодії; – можливість особистого контакту із суб’єктами звернень (громадянами і суб’єктами господарювання) під час виконання адміністративних і дозвільних процедур (у разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП); – відсутність необхідності ознайомлення та вивчення редакції Регламенту ЦНАП; – порушення вимог чинного законодавства України в сфері надання адміністративних послуг; – формування в суспільстві негативного іміджу суб’єктів надання адміністративних послуг як органів влади (посадових осіб), що не дотримуються принципів відкритості й прозорості, доступності та зручності для суб’єктів звернень тощо (в разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП); – невдоволення громадян і суб’єктів господарювання існуючою ситуацією щодо порушення принципів «Єдиного вікна» та організаційної єдності», а також унеможливлення запровадження подачі заяв на отримання затребуваних адміністративних послуг у ЦНАП, у тому числі, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку (в разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП)  
Альтернатива 2 Запровадження часткового регулювання – часткове врегулювання питання  співпраці з ЦНАП у сфері надання адміністративних послуг; – покращення іміджу суб’єктів надання адміністративних               послуг – органів влади і посадових осіб – витрачання зусиль та часу на ознайомлення, вивчення і прийняття іншої, ніж встановленої чинним законодавством, редакції  Регламенту ЦНАП, на організацію часткової присутності представників суб’єктів надання адміністративних послуг у роботі центру, а також на вирішення  більшості організаційних і технічних питань щодо ефективної співпраці з ЦНАП, які є неврегульованими і незрозумілими  
Альтернатива 3 Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта   – легітимна, конструктивна співпраця всіх учасників процесу надання адміністративних послуг у рамках роботи одного ЦНАП згідно з вимогами чинного законодавства України; – закріплення єдиних стандартів роботи, запровадження уніфікованих процедур надання адміністративних послуг через ЦНАП (віддалені робочі  місця  адміністраторів ЦНАП); – спільне відпрацювання заходів щодо вдосконалення адміністративних і дозвільних процедур для громадян і суб’єктів господарювання; – запровадження спрощених механізмів передачі пакетів документів від ЦНАП до суб’єктів надання адміністративних послуг і навпаки для якісного оформлення адміністративних послуг, у тому числі засобами телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді); – створення єдиного популяризованого інформаційного майданчика в приміщенні ЦНАП, де суб’єкти надання адміністративних послуг можуть консультувати громадян і суб’єктів господарювання; – збільшення кількості звернень за отриманням адміністративних послуг та позитивних відгуків щодо якості їх надання; – формування й підтримка в суспільстві позитивного іміджу суб’єктів надання адміністративних послуг та ЦНАП у цілому – витрачання суттєвих зусиль та часу на ознайомлення, детальне вивчення і прийняття в цілому редакції Регламенту ЦНАП, а також адаптацію певних представників суб’єктів надання адміністративних послуг під “нові” умови роботи в форматі діяльності центру; – позбавлення можливості для певних суб’єктів надання адміністративних послуг надавати адміністративні послуги безпосередньо, за місцем знаходження власних установ (приміщень), а також можливості особистого контакту із суб’єктами звернень (громадянами і суб’єктами господарювання) під час виконання адміністративних і дозвільних процедур  

Оцінка впливу на сферу інтересів громади

Приморської міської ради, що утворила ЦНАП

 Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акта Відсутні. – формування негативного іміджу місцевої влади в “очах” громадськості через наявність проблем в організації сучасного якісного сервісу з надання адміністративних послуг, створення незручностей для населення (в разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП з боку окремих суб’єктів надання адміністративних послуг); – можливість виникнення сплесків соціального невдоволення через непрозорість та незрозумілість механізмів надання адміністративних послуг   
Альтернатива 2 Запровадження часткового регулювання Неможливо передбачити вигоди, оскільки питання організації роботи ЦНАП буде частково врегульовано – витрачання суттєвих зусиль та часу на розробку та прийняття іншої, ніж встановленої чинним законодавством, редакції Регламенту ЦНАП, на організацію часткової присутності представників суб’єктів надання адміністративних послуг у роботі центру; а також на вирішення  більшості організаційних і технічних питань щодо забезпечення функціонування ЦНАП, які є неврегульованими і незрозумілими; – витрачання суттєвих зусиль та часу на інформування суб’єктів звернень щодо інших правил роботи, ніж встановлених вимогами чинного законодавства України
Альтернатива 3 Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта   – наявність документів, регламентуючих роботу ЦНАП, що повністю відповідають вимогам чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг; – забезпечення роботи ЦНАП як повністю легітимної інституції, спрямованої на задоволення потреб населення в якісних адміністративних послугах; – організація сучасного популярного сервісу з обслуговування громадян та суб’єктів господарювання в сфері надання адміністративних послуг за принципами “організаційної єдності” та “єдиного офісу”; – вдосконалення та спрощення процедур надання адміністративних послуг суб’єктам звернень; – максимальне наближення найбільш затребуваних адміністративних послуг до мешканців та суб’єктів господарювання району; – економія фінансових та часових ресурсів суб’єктів звернень через відвідування лише ЦНАП, а не окремих суб’єктів надання адміністративних послуг, а також через можливість подавати заяви на отримання певних видів адміністративних послуг або запроваджених у центрі сервісів засобами телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді); – мінімізація корупційних ризиків під час надання адміністративних послуг; – формування позитивного іміджу місцевої влади, високого рівня довіри серед громадськості до політики існуючої влади Надання однієї адміністративної послуги в ЦНАП займає 0,5 години, яка складає згідно М-Тесту – 13,35 грн.    

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акта Відсутні. – збільшення фінансових та часових витрат громадян на відвідування різних суб’єктів надання адміністративних послуг, за місцем їх безпосереднього знаходження, що не співпрацюють з ЦНАП через відсутність повністю легітимного, затвердженого порядку взаємодії усіх учасників процесу надання адміністративних послуг – Регламенту ЦНАП; – незручність для громадян, недоступність до них послуг, неможливість подавати необхідні пакети документів за принципами “організаційної єдності” та “єдиного офісу” в ЦНАП (в разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП з боку окремих суб’єктів надання адміністративних послуг);  – наявність корупційної складової під час надання адміністративних послуг з боку окремих представників суб’єктів надання адміністративних послуг (в разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП)  
Альтернатива 2 Запровадження часткового регулювання   Неможливо передбачити вигоди, оскільки питання організації роботи ЦНАП буде частково врегульовано Відсутні
Альтернатива 3 Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта   – доступність, зручність та оперативність в інформуванні, а також в отриманні різних видів адміністративних послуг та консультацій виключно за принципами «організаційної єдності» та «Єдиного офісу» в ЦНАП; – максимальне наближення найбільш затребуваних адміністративних послуг до громадян, у тому числі до осіб з інвалідністю; – економія фінансових та часових ресурсів громадян шляхом відвідування лише ЦНАП, а також через можливість подавати заяви на отримання певних видів адміністративних послуг або замовляти запроваджені у центрі сервіси через засоби телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді); – виключення корупційної складової під час надання адміністративних послуг; – отримання якісного сучасного сервісу обслуговування в ЦНАП; – можливість впливати на вдосконалення роботи центру та якість обслуговування через застосування інструментів  громадського моніторингу й контролю, формування зауважень і пропозицій – витрати часу на детальне вивчення Регламенту ЦНАП  

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 Показник Великі Середні Малі Мікро Разом  
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 80 80  
Питома вага групи в загальній  кількості, відсотків 100% 100%  
 
Вид альтернативи Вигоди Витрати  
Альтернатива 1 Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акта Відсутні. – збільшення фінансових та часових витрат суб’єктів господарювання на відвідування різних суб’єктів надання адміністративних послуг, за місцем їх безпосереднього знаходження, що не співпрацюють з ЦНАП через відсутність повністю легітимного, затвердженого порядку взаємодії усіх учасників процесу надання адміністративних послуг; – незручність для суб’єктів господарювання, недоступність до них послуг, неможливість подавати необхідні пакети документів за принципами “організаційної єдності” та “єдиного офісу” в ЦНАП (в разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП з боку окремих суб’єктів надання адміністративних послуг); – унеможливлення подання  замовлення на отримання певних видів послуг або запроваджених у центрі сервісів засобами телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді) через відсутність повністю легітимного, затвердженого порядку взаємодії усіх учасників процесу надання адміністративних послуг;  – наявність корупційної складової під час виконання адміністративних і дозвільних процедур з боку окремих представників суб’єктів надання адміністративних послуг (в разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП)    
Альтернатива 2 Запровадження часткового регулювання   Неможливо передбачити вигоди, оскільки питання організації роботи ЦНАП буде частково врегульовано Відсутні.  
Альтернатива 3 Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта   – доступність, зручність та оперативність в інформуванні, а також в отриманні різних видів адміністративних послуг та консультацій виключно за принципами «організаційної єдності»  та «Єдиного офісу» в ЦНАП; – максимальне наближення найбільш затребуваних адміністративних послуг до суб’єктів господарювання; – економія фінансових та часових ресурсів суб’єктів господарювання шляхом відвідування лише ЦНАП, а також через можливість подавати заяви на отримання певних видів адміністративних послуг або замовляти запроваджені у центрі сервіси через засоби телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді); – виключення корупційної складової під час виконання адміністративних і дозвільних процедур; – отримання якісного сучасного сервісу обслуговування в ЦНАП; – можливість впливати на вдосконалення роботи ЦНАП та якість обслуговування через застосування інструментів  моніторингу й оцінки, формування зауважень і пропозицій   На процедуру формування вхідного пакету документів – 1,5 години, надання вхідного пакету документів у Центрі – 0,5 години, отримання результату надання адміністративної послуги – 0,5 години. Всього – 2,5 години, яка складає відповідно до М-Тесту – 59,30грн.          
               

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу

досягнення цілей

 Оцінка ступеня досягнення визначених цілей визначається за чотирибальною системою, де:

4 – цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 – цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 – цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 – цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акта 1 Не забезпечує належного виконання вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг та не встановлює чіткого, легітимного порядку дій між ЦНАП та суб’єктами надання адміністративних послуг з метою надання якісних послуг суб’єктам звернень. Проблема продовжує існувати.
Альтернатива 2 Запровадження часткового регулювання   2 Не забезпечує належного виконання вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг та в повній мірі не дозволяє досягти визначених цілей державного регулювання в результаті прийняття запропонованого проекту регуляторного акта. Проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними
Альтернатива 3 Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта   4 Забезпечує: – дотримання вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг; – покращення результативності та комфортності отримання суб’єктами звернень адміністративних послуг за принципами «організаційної єдності» та «Єдиного офісу» в ЦНАП; – прозорість, відкритість, легітимність виконання через ЦНАП усіх необхідних адміністративних і дозвільних процедур для громадян та суб’єктів господарювання; – виключення корупційної складової при наданні адміністративних послуг; – належні умови для якісної роботи фахівців ЦНАП, покращення технологій виконання адміністративних і дозвільних процедур, скорочення трудових, матеріальних витрат і часових ресурсів; – встановлення чіткого, легітимного порядку дій між ЦНАП та суб’єктами надання адміністративних послуг з метою надання якісного сервісу суб’єктам звернень. Проблема більше існувати не буде
Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи в рейтингу
Альтернатива 1 Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акта Відсутні Не забезпечує належного виконання вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг, не встановлює для ЦНАП статусу повністю легітимної інституції через наявність ознак правової колізії у регламентуючих документах, містить ризики щодо порушення принципів “організаційної єдності” та “єдиного офісу” з прийому та видачі документів суб’єктам звернень (в разі надання адміністративних послуг не через ЦНАП з боку окремих суб’єктів надання адміністративних послуг), позбавляє можливості замовляти адміністративні послуги та запроваджені в центрі сервіси за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді) тощо  Цілі взагалі не будуть досягнуті. Залишаться невирішеними проблеми:  затвердження документів, регламентуючих роботу ЦНАП, у  відповідності до вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг, закріплення практики із забезпечення якісного та зручного сервісу для громадян та суб’єктів господарювання, відпрацювання конструктивних механізмів співпраці ЦНАП з суб’єктами надання адміністративних послуг з метою ефективного обслуговування суб’єктів звернень, запровадження спрощених та вдосконалених технологій з виконання адміністративних і   дозвільних процедур
Альтернатива 2 Запровадження часткового регулювання   Неможливо передбачити вигоди, оскільки питання організації роботи ЦНАП буде частково врегульовано Не забезпечує, навіть суперечить, вимогам  чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг, зокрема встановлює інші, не визначені, не зрозумілі та не відпрацьовані правила роботи ЦНАП Цілі прийняття регуляторного акта досягнуті частково.  Залишаються невирішеними питання: належного виконання вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг, відпрацювання чіткого, повністю легітимного порядку взаємодії між ЦНАП та суб’єктами надання адміністративних послуг, спрямованого на задоволення потреб населення у якісних, доступних адміністративних послугах
Альтернатива 3 Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта   – затвердження Регламенту ЦНАП згідно з вимогами чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг; – встановлення єдиних стандартів та запровадження уніфікованих процедур з надання адміністративних послуг у ЦНАП; – виключення корупційної складової під час виконання адміністративних і дозвільних процедур, формування високого рівня суспільної довіри до роботи ЦНАП;  – прийом та видача документів щодо отримання адміністративних послуг за відпрацьованим, затвердженим алгоритмом, у тому числі засобами телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді), що спрямовано на економію часових та фінансових витрат суб’єктів звернень;  – популяризація роботи ЦНАП, створення потужного  інформаційного майданчика в приміщенні центру, де суб’єкти надання адміністративних послуг можуть надавати вичерпні консультації суб’єктам звернень; – збільшення кількості звернень за отриманням адміністративних послуг та позитивних відгуків щодо якості їх надання; – отримання послуг у ЦНАП незалежно від місця реєстрації фізичних осіб чи місця знаходження юридичних осіб (принцип екстериторіальності) тощо. Проблема вирішена –   Є збалансованою та найсприятливішою. Всі встановлені цілі державного регулювання досягнуті
Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1 Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акт Не забезпечується належне виконання вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг, не  створюються зручні і доступні умови для запровадження повністю легітимного, спрощеного й зрозумілого, відкритого та прозорого порядку взаємодії всіх учасників процесу надання адміністративних послуг. Проблема не вирішується. Зазначена альтернатива є неприйнятною Зміни до чинного законодавства України
Альтернатива 2 Запровадження часткового регулювання   Не забезпечується належне виконання вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг, не сприяє повноцінному запровадженню якісного сервісу обслуговування громадян та суб’єктів господарювання щодо отримання адміністративних послуг Зміни до чинного законодавства України
Альтернатива 3 Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта   Сприяє у повній мірі досягненню цілей регулювання. Зазначена альтернатива є прийнятною, оскільки рішення про затвердження Регламенту – легітимного порядку взаємодії усіх учасників процесу надання адміністративних послуг у ЦНАП,  буде прийнято.   Зміни до чинного законодавства України, в тому числі й щодо запровадження «більш складних» умов для ведення господарської діяльності, заглиблення фінансово-економічної кризи, можуть негативно вплинути на становище суб’єктів господарювання та призвести до припинення ведення такої діяльності. Відповідно, зменшиться кількість звернень до ЦНАП та виданих результатів надання адміністративних послуг. Така ситуація можлива і в разі “послаблення” окремих норм чинного законодавства України та зменшення кількості документів, пов’язаних з наданням адміністративних послуг. Вдосконалення чинного законодавства України щодо можливості отримання адміністративних послуг в електронному вигляді, також привнесе певні зміни у роботу ЦНАП та, відповідно, у затверджений Регламент центру.     

Вирішення проблеми можливе лише шляхом прийняття проекту рішення Приморської міської  ради «Про затвердження Регламенту роботи Центру надання адміністративних послуг в  Приморській  міській об’єднаній територіальній громаді Запорізької області », яким встановлюється чіткий, легітимний порядок роботи ЦНАП (віддаленого робочого місця адміністратора центру), дій його адміністраторів і суб’єктів надання адміністративних послуг, що забезпечує прозору, швидку, зручну та ефективну процедуру надання адміністративних послуг суб’єктам звернень, вдосконалення встановлених процедур та їх уніфікацію, запровадження єдиних стандартів роботи ЦНАП, повне дотримання всіх вимог, визначених чинним законодавством України, в тому числі й щодо облаштування приміщення центру.

Перевага обраної альтернативи пов’язана із забезпеченням повного комплексу узгоджених дій всіх учасників процесу надання адміністративних послуг – адміністраторів ЦНАП, суб’єктів надання адміністративних послуг і суб’єктів звернень.

V. Механізми та заходи, що забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Вищезазначену проблему планується розв’язати шляхом затвердження рішення Приморської міської ради «Про затвердження Регламенту роботи Центру надання адміністративних послуг в  Приморській  міській об’єднаній територіальній громаді Запорізької області», яке підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Приморської міської ради – www.mrprim.zp.ua та в приміщенні Ради.

Запропонований спосіб досягнення цілей є оптимальним шляхом вирішення проблеми й ґрунтується на загальнообов’язковості виконання норм зазначеного розпорядження всіма учасниками правовідносин у сфері надання адміністративних послуг.

Регламентом ЦНАП передбачено приведення організації діяльності центру у відповідність до норм чинного законодавства України, дотримання всіх установлених вимог щодо облаштування приміщення, в якому розміщується ЦНАП (віддалені робочі місця адміністраторів), запровадження єдиних стандартів та уніфікованих процедур при наданні адміністративних послуг суб’єктам звернень. Також закріплюється оптимізація витрат часу, пов’язаних з передачею документів між ЦНАП і суб’єктами надання адміністративних послуг, зменшення навантаження на адміністраторів центру в частині прийому документів від суб’єктів звернень, зокрема поданих засобами телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді).

Цим документом детально регламентовано порядок надання консультацій працівниками ЦНАП та представниками суб’єктів надання адміністративних послуг громадянам і суб’єктам господарювання, встановлено принцип «екстериторіальності» надання адміністративних послуг тощо.

Організаційні заходи для впровадження регулювання:

– розробка проекту регуляторного акта –  проекту рішення Приморської міської ради «Про затвердження Регламенту роботи Центру надання адміністративних послуг в Приморській міській об’єднаній територіальній громаді Запорізької області», обговорення його з усіма зацікавленими сторонами;

– оприлюднення проекту рішення Приморської міської ради «Про затвердження Регламенту роботи Центру надання адміністративних послуг в  Приморській  міській об’єднаній територіальній громаді Запорізької області» разом з аналізом регуляторного впливу з метою отримання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань;

– погодження проекту рішення Приморської міської ради «Про затвердження Регламенту роботи Центру надання адміністративних послуг в  Приморській  міській об’єднаній територіальній громаді Запорізької області»   із уповноваженим органом – Державною регуляторною службою України;

– прийняття проекту рішення Приморської міської ради «Про затвердження Регламенту роботи Центру надання адміністративних послуг в  Приморській  міській об’єднаній територіальній громаді Запорізької області »;

– оприлюднення прийнятого рішення.

Запропонований механізм, спрямований на розв’язання визначеної проблеми, повністю відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості та врахування громадської думки.

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні чи юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

На утримання ЦНАП на 2019 рік : 1092,270 тис. грн., що включає в себе: заробітна плата 826,800 тис.грн , нарахування на заробітну плату – 182,400 тис. грн.; оплата електроенергії та теплопостачання, оплата водопостачання та водовідведення – 76 070 тис. грн.; інші витрати – 7 000 грн.

Питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, складає 100%.

Здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва – Тест малого підприємництва (додається).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Даний проект регуляторного акта – проект рішення Приморської міської ради Приморського району Запорізької області «Про затвердження Регламенту роботи Центру надання адміністративних послуг в Приморській міській об’єднаній територіальній громаді Запорізької області», як і будь-який інший нормативно-правовий акт, є загальнообов’язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого терміну.

Він запроваджується без встановлення обмежень у часі, проте існує ймовірність, що на нього можуть вплинути невизначені зовнішні та внутрішні чинники, передбачити які на сьогодні не є можливим.

Таким чином, дія даного акта є необмежена, до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акта або на його цілі.

Доповнення та зміни до регуляторного акта будуть вноситися після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та, в разі потреби, за підсумками аналізу відстеження його результативності. Перегляд положень регуляторного акта, його скасування, відміна чи внесення до нього змін здійснюватиметься у відповідності з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта (з моменту утворення відділу ЦНАП)

З метою відстеження результативності дії цього регуляторного акта визначено наступні показники:

№ з/п Показники результативності Перший рік запровадження За п’ять років
Кількісні
1 кількість звернень одержувачів адміністративних послуг – суб’єктів господарювання, громадян 1003 5015
2 кількість суб’єктів надання адміністративних послуг, чиї послуги  надаються через ЦНАП 7 7
3 кількість наданих адміністративних послуг 1003 5015
4 кількість скарг на роботу ЦНАП   –  
   
Якісні (у бальній системі)
1 зручність отримання громадянами та суб’єктами господарювання адміністративних послуг через ЦНАП 3 3
2 рівень інформованості суб’єктів господарювання  щодо державного регулювання 3 3
3 рівень обслуговування громадян та суб’єктів господарювання в ЦНАП 2 3

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Заходи з проведення відстеження результативності дії регуляторного акта будуть здійснюватися постійною Комісією з питань планування, фінансів, бюджету та соціально — економічного розвитку. 

Строки проведення відстеження результативності дії регуляторного акта:

– базове відстеження – після набуття чинності цього регуляторного акта, протягом 45 робочих днів;

– повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено розробником через рік після набрання чинності цього рішення;

– періодичне відстеження результативності проводиться кожні три роки після проведення повторного відстеження результативності. 

Методи проведення відстеження результативності:

Для проведення базового відстеження використовуватимуться такі методи одержання результатів відстеження:

–           статистичні;

–           соціологічні.

Вид даних:

Статистичні показники:

– кількість звернень одержувачів адміністративних послуг – суб’єктів господарювання, громадян;

– кількість наданих адміністративних послуг;

– витрати часу на отримання адміністративних послуг;

– кількість адміністративних справ, де порушені терміни надання адміністративних послуг, визначені у стандартах адміністративних послуг (інформаційних і технологічних картках).

Соціологічні показники (збираються методом опитування або анкетування суб’єктів звернень):

– зручність та рівень задоволеності щодо отримання громадянами та суб’єктами господарювання адміністративних послуг через ЦНАП;

– рівень інформованості суб’єктів господарювання щодо основних положень регуляторного акта;

– якість сервісу обслуговування громадян і суб’єктів господарювання в ЦНАП.

Цільовою групою соціологічного опитування є суб’єкти господарювання, громадяни, які звертаються за отриманням адміністративних послуг, у тому числі дозвільних документів.

Міський голова                                                                                                                                                                                                          О.БОЖКОВА

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

%d блогерам подобається це: