Звіт про проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг відділення соціальної допомоги вдома Центру соціальних послуг УСЗН Приморської міської ради

      На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013р. №904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг», Закону України «Про соціальні послуги», Державного стандарту догляду вдома, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики від 13.11.2013 № 760 «Про затвердження Державного стандарту догляду вдома», відповідно до наказу начальника управління соціального захисту населення Приморської міської ради Приморського  району Запорізької області від 29 січня 2020 року №19 «Про призначення відповідального та створення комісії з проведення оцінки якості надання соціальних послуг», з метою покращення якості надання соціальних послуг населенню Приморської ОТГ. Протягом березня 2020 року – жовтня 2020 року проведено внутрішню оцінку якості надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома.

      Державний стандарт визначає зміст, обсяг, умови та порядок надання соціальної послуги догляду вдома, показники її якості та механізми оцінки дотримання стандарту і застосовується для організації надання соціальної послуги догляду вдома особам похилого віку, інвалідам, хворим (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше ніж чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, здійснення моніторингу й контролю надання соціальної послуги догляду вдома.

    Моніторинг – це систематичне спостереження за станом та тенденціями, що відбуваються у соціальній службі, шляхом регулярного збору та аналізу даних.

Оцінка якості послуг  це процедура, яка відбувається час від часу, і має на меті визначити, як забезпечуються встановлені показники якості, чи відповідає послуга своєму призначенню, чи має вона позитивний вплив на отримувача.

Підставою для проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг є здійснення планового контролю.

Об’єктом внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг є відділення соціальної допомоги вдома Центру соціальних послуг.

Предметом внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг є соціальна послуга догляду вдома.

Цілі проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальної послуги догляду вдома:

– оптимізація діяльності відділення соціальної допомоги вдома;

– підвищення рівня професійної компетенції персоналу відділення соціальної допомоги вдома;

– дотримання встановленого та підвищення рівня якості соціальної послуги догляду вдома.

Внутрішньому моніторингу та оцінці підлягають:

– дотримання вимог, встановлених у Державному стандарті догляду вдома;

– дотримання показників забезпечення якості, встановлених у Державному стандарті догляду вдома.

Завдання моніторингу та оцінки якості соціальної послуги догляду вдома полягають у:

– проведенні оцінки дотримання вимог до якості соціальної послуги, встановлених у Державному стандарті догляду вдома;

– виявленні випадків порушень чи недотримання законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють надання соціальної послуги догляду вдома й вжиття заходів щодо їх усунення;

– проведенні аналізу причин, що лежать в основі порушень, та їх усуненні;

– визначенні результативності надання соціальної послуги догляду вдома;

– виявленні негативних й позитивних тенденцій у процесі надання соціальної послуги догляду вдома, підготовці пропозицій щодо вдосконалення процесу надання соціальної послуги й поширення успішного досвіду.

Для проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги догляду вдома застосовувалися: 

– показники якості соціальної послуги догляду вдома, наведенні у додатку 4 Державного стандарту догляду вдома, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 13.11.2013 №760;

– рекомендації щодо шкали оцінки якості соціальних послуг, наведенні у додатку 2 Методичних рекомендації з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 №904.

   Соціальна послуга догляду вдома надається Центром соціальних послуг   громадянам похилого віку та особам з інвалідністю, які досягли 18-річного віку ):

1) за рахунок бюджетних коштів (незалежно від доходу отримувача соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми і отримують соціальну допомогу відповідно до законодавства у сфері протидії торгівлі людьми, особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, дітям з інвалідністю, особам з інвалідністю I групи, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа віком до 23 років; отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких становить менше двох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб);

2) з установленням диференційованої плати залежно від доходу отримувача соціальних послуг (отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткових мінімуми, але не перевищує чотири прожиткових мінімуми для відповідної категорії осіб);

3) за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб (отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує чотири прожиткових мінімуми для відповідної категорії осіб).

   При здійсненні внутрішнього оцінювання якості соціальної послуги догляду вдома застосовували такі методи оцінки:

 • опитування отримувачів соціальних послуг за місцем проживання;
 • планова перевірка роботи соціальних робітників;
 • спостереження за процесом надання соціальних послуг;
 • співбесіда з соціальними робітниками;
 • вивчення документації, у тому числі звернень отримувачів соціальних послуг.

   В оцінюванні роботи відділення соціальної допомоги вдома щодо якості надання соціальних послуг взяли участь 47 громадян з числа отримувачів соціальної послуги догляду вдома, що складає 30 відсотків від загального числа отримувачів за допомогою анкетування. 14 осіб з якими були проведенні спостереження за процесом надання соціальної послуги – догляд вдома. 16 осіб були охвачени перевіркою якості надання соціальної послуги.  Також здійснювався систематичний збір інформації, обробка та порівняльний аналіз даних щодо діяльності надавача соціальних послуг, потреб у соціальних послугах, наданих послуг, людських та бюджетних ресурсів, залучених для надання соціальних послуг, службових документів.

   Для проведення оцінки якості соціальних послуг застосовувалися такі показники якості соціальних послуг: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, зручність, повага отримувачів соціальної послуги, професійність.

Адресність та індивідуальний підхід.

Критерії оцінювання:

 • наявність визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги (100 %) – всі особові справи отримувачів соціальної послуги догляду вдома містить карти визначення (оцінювання) індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг), визначення ступеня індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги у наданні соціальної послуги догляду вдома;
 • наявність індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома, що відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувача соціальної послуги (100 %) – індивідуальні плани надання соціальної послуги догляду вдома, які ґрунтуються на визначенні індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, складається і узгоджуються з кожним отримувачем соціальної послуги, індивідуальний план складається за формою згідно з додатком до Державного стандарту. Один примірник індивідуального плану знаходиться у отримувачів соціальної послуги, другий залишається в особовій справі отримувача соціальної послуги вдома;
 • забезпечення перегляду індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома (100 %) – індивідуальний план коригується один раз на півроку при повторному визначенні індивідуальних потреб отримувачів соціальної послуги;

Результативність:

Критерії оцінювання:

 • рівень задоволеності соціальною послугою догляду вдома (за оцінками отримувачів соціальної послуги) (96%)- отримувачів повністю задоволені якістю надання соціальної послуги догляду вдома згідно проведеного опитування, співбесіди;
 • проведення опитувань, збору відгуків, реагування на скарги отримувачів соціальної послуги та проведення роботи щодо надання роз»ясень отримувачам соціальної послуги(100 %) – в ході перевірок соціальних робітників на дільницях, проводилося опитування отримувачів соціальної послуги догляду вдома щодо якості надання соціальної послуги.  Були отримані позитивні відгуки щодо роботи соціальних робітників та постійно проводилася інформаційно-роз’яснювальна робота щодо соціального обслуговування.

Своєчасність:

Критерії оцінювання:

 • прийняття рішення щодо надання соціальної послуги догляду вдома, визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, підготовка індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома у встановлений строк (100 %) – дотримуються вимоги розділів Державного стандарту догляду вдома: загальні підходи щодо організації та надання соціальної послуги догляду вдома; визначення індивідуальних потреб; складання індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома;
 • підписаний у двосторонньому порядку договір на надання соціальної послуги догляду вдома (100 %)– дотримуються вимоги договору про соціальні послуги; строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі;

Доступність та відкритість

Критерії оцінювання:

 • наявність приміщень, що відповідають санітарним та протипожежним вимогам (100 %) – приміщення у якому працюють працівники відділення соціальної допомоги вдома Центру соціальних послуг Управління соціального захисту населення Приморської міської ради відповідає санітарним та протипожежним вимогам. Розташування закладу є вдалим, він знаходиться в центрі міста зі зручним транспортним сполученням. Будівля обладнана пандусом,  що забезпечує безперешкодний доступ отримувачів соціальної послуги до суб’єкта, що надає соціальну послугу, є  спеціальне місце для паркування транспортних засобів біля центрального входу у приміщення. Приміщення та кабінети знаходяться на першому поверсі, що є безумовно позитивним для відвідувачів.  Сектор очікування для відвідувачів обладнано місця сидіння 5-6 осіб.
 • Наявність  оформленого стенду з інформацією для отримувачів соціальної послуги про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги, згідно Державного стандарту догляду вдома  – на інформаційному стенді управління розміщено інформацію для отримувачів соціальної послуги про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги. Інформація щодо діяльності Центру соціальних послуг висвітлюється в СМІ та на сайті Приморської міської ради.

Повага до гідності отримувача соціальної послуги

Критерії оцінювання:

 • відгуки отримувачів соціальної послуги щодо ставлення до них надавачів соціальної послуги (100 %)- отримані відгуки отримувачів соціальної послуги щодо ввічливого та коректного ставлення до них працівників відділення, зауваження відсутні;
 • повага до гідності отримувачів соціальної послуги та недопущення негуманних і дискримінаційних дій щодо них (100 %) – соціальні робітники застосовують індивідуальний підхід (з урахуванням фізичного та психічного стану отримувачів соціальної послуги) та з повагою ставляться до раси, національності, культури, релігії, віку, статі отримувачів соціальної послуги, проводить свою діяльність з повагою до гідності отримувачів соціальної послуги та з недопущенням негуманних і дискримінаційних дій щодо них. Фактів негуманних і дискримінаційних дій щодо отримувачів соціальної послуги не зафіксовано;
 • наявність у договорі про надання соціальної послуги догляду вдома положень щодо дотримання принципу конфіденційності ( 100 %) – у договорі про соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) відділенням соціальної допомоги вдома одинокого ( проживаючого самотньо) громадянина передбачені, п.2.3. Працівники Центру соціальних послуг зобов’язуються бути ввічливими та коректними у спілкуванні з отримувачем при виконанні своїх посадових обов’язків, дотримуватися конфіденційності  в роботі з інформацією, отриманою в процесі виконання службових обов’язків;
 • дотримання принципу конфіденційності (100 %) – працівниками відділення вжиті заходи щодо захисту персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних», конфіденційної інформації щодо отримувачів послуги. Отримувачі соціальної послуги в обов’язковому порядку ознайомлені із заходами щодо дотримання принципу конфіденційності. Соціальні робітники інформують отримувачів соціальної послуги щодо нерозголошення отриманої ними конфіденційної інформації.

Професійність

Критерії оцінювання:

 • штатний розпис сформовано відповідно до законодавства та з урахуванням спеціалізації (100 %) – штатний  розпис сформовано відповідно до законодавства з урахуванням спеціалізації;
 • наявні затверджені посадові інструкції (100 %) – затверджені посадові інструкції завідувача відділення соціальної допомоги вдома,  соціального робітника. Працівники володіють знаннями й навичками та відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним «Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги», затвердженим наказом Міністерства соціальної політики України від 29.03.2017 року № 518;
 • розроблено інструкції з охорони праці (100 %)– для всіх працівників відділення соціальної допомоги вдома;
 • наявність документів про освіту (державного зразка) працівників суб’єкта, що надає соціальну послугу (100 %)– в особових справах працівників містяться документи про освіту (державного зразка);
 • наявність особистих медичних книжок надавачів соціальної послуги та проходження обов’язкових медичних оглядів (100 %)– 14 соціальних робітників мають особисті медичні книжки та пройшли обов’язковий медичний огляд;
 • наявність обладнання, твердого та м’якого інвентарю –  соціальні робітники забезпечені велосипедами та спецодягом.

Таблиця 1.

Оцінка показників забезпечення якості соціальних послуг 

Показники якостіВід 80% до 100% «Добре»Від 51% др. 79% «Задовільно»Від 0% до 50% «Незадовільно»
    Адресність та індивідуальний підхід  «Добре»  
Результативність«Добре»  
Своєчасність«Добре»  
Доступність та відкритість«Добре»  
Повага«Добре»  
Професійність«Добре»  


Таблиця 2.

Оцінка якості соціальної послуги вдома в цілому

ПоказникиСтатусРекомендації по роботі відділення соціальної допомоги вдома
Кількісні«добре»продовжувати роботу з відділенням соціальної допомоги вдома
Якісні«добре»
Узагальнений«добре»

      Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників з надання соціальної послуги по догляду вдома узагальнений статус відповідає встановленому рівню – «Добре».

      Незважаючи на «добру» оцінку якості соціальних послуг, відділення соціальної допомоги вдома Центру соціальних послуг, плануються заходи, спрямовані на вдосконалення процесу обслуговування й підвищення якості соціальної послуги догляду  вдома.  

Відповідальна особа з
організації і проведення 
внутрішньої оцінки якості    Надія МЕЩЕРЯКОВА

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

%d bloggers like this: