РЕГЛАМЕНТ роботи Приморської міської ради Приморської міської об’єднаної територіальної громади Запорізької області восьмого скликання

Затверджено Рішенням Приморської міської ради №3 від 09 січня 2017 р.

РЕГЛАМЕНТ
роботи Приморської міської ради
Приморської міської об’єднаної територіальної громади
Запорізької області восьмого скликання

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Міська рада
1. Приморська міська рада Приморської міської об’єднаної територіальної громади Запорізької області (далі рада) є виборним представницьким органом місцевого самоврядування, що складається з депутатів і відповідно до закону представляє територіальну громаду міста Приморськ, сіл Преслав, Комишуватка, селищ Набережне й Подспор’є та здійснює від її імені, в її інтересах функції та повноваження місцевого самоврядування.
2. Порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних» іншими законодавчими актами України, цим Регламентом та  рішеннями міської ради.
Стаття 2. Предмет регламенту
1. Цим регламентом встановлюється порядок скликання сесій ради, підготовки і розгляду нею питань, проведення засідань, прийняття рішень ради, порядок формування та організації роботи постійних та інших комісій ради, порядок формування виконавчих органів ради, здійснення депутатської діяльності, обрання та затвердження посадових осіб та інші процедури, які випливають з повноважень ради, встановлених Конституцією та законами України.
Стаття 3. Мова роботи ради
1. Робота ради та її діловодство ведеться українською мовою.
2. У разі, коли промовець (громадянин іншої держави) не володіє українською мовою, він має право виступати іншою мовою. При цьому переклад українською або іншою, зрозумілою для депутатів мовою організовується виступаючим, а у разі, коли виступаючий запрошений на засідання радою – апаратом ради.
Стаття 4. Гласність в роботі ради
1. Засідання ради, постійних та тимчасових спеціальних комісій є відкритими і гласними.
2. За рішенням ради можуть проводитися закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань, відповідно до вимог законодавства України про інформацію, і стосуються:
1) інформації, щодо приватного життя конкретних громадян, даних персонального характеру;
2) конфіденційної інформації, що визнана такою у встановленому порядку і належить міській раді, установам, підприємствам організаціям і відомствам;
3) інформації, що становить державну таємницю.
3. Якщо прийняте у результаті закритого засідання рішення не містить даних, розголошення яких призведе до порушення законодавства у сфері інформації та відповідної таємниці воно оприлюднюється у встановленому регламентом порядку.
4. Гласність роботи ради забезпечується:
1) доведенням до відома громадськості інформації про план роботи ради;
2) забезпеченням права трансляції (у тому числі і прямої) її засідань засобами телебачення і радіомовлення;
3) публікацією звітів про роботу та рішень ради у ЗМІ, що передбачено Законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію»;
4) забезпеченням права кожного бути присутнім на засіданнях сесій ради, постійних комісіях та інших засіданнях, крім випадків, передбачених законодавством.
5. Засоби масової інформації України відповідно до законодавства України  мають  право  висвітлювати всі аспекти діяльності ради. Органи  місцевого самоврядування зобов’язані надавати засобам масової інформації  повну  інформацію  про  свою діяльність  через відповідні інформаційні служби органів   місцевого   самоврядування,   забезпечувати журналістам вільний  доступ  до неї,  крім випадків,  передбачених Законом України “Про державну таємницю”, не чинити  на них  будь-якого  тиску  і  не  втручатися  в їх виробничий процес. Засоби масової інформації можуть проводити  власне дослідження і аналіз  діяльності  органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, давати їй оцінку, коментувати.
6. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання ради, особи (за винятком технічних працівників), які не є її депутатами, не повинні знаходитися в місці розміщення депутатів.
Стаття 5. Запрошені на засідання ради
1. На пленарні засідання сесії ради та засідання її органів можуть запрошуватися гості та службові особи.
2. Рада процедурним рішенням може вимагати присутності на засіданні будь-якої посадової особи місцевого самоврядування.
3. Комісія ради може запросити службовців органу місцевого самоврядування, експертів, фахівців на засідання ради, на яких розглядаються питання, що опрацьовуються цією комісією або стосуються предмету їх діяльності.
4. На вимогу ради та її посадових осіб керівники розташованих або зареєстрованих на території міста підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності зобов’язані прибути на засідання ради або її органів для подання інформації з питань, віднесених до відання ради та її органів, відповідей на запити депутатів.
5. Головуючий на засіданні повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням.
6. Особи, присутні на засіданнях ради та її органів, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, і не порушувати порядок. У разі порушення порядку, їх, після попередження головуючого, а у разі грубого порушення – негайно, за розпорядженням головуючого на засіданні, може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання.
РОЗДІЛ II. ДЕПУТАТИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ Й ОРГАНИ РАДИ
Підрозділ 1. Депутати
Стаття 6. Діяльність депутатів
1. Діяльність депутата під час сесії включає:
1) участь у засіданнях ради;
2) участь у засіданнях комісій ради, їх підкомісій та робочих чи підготовчих груп;
3) виконання доручень ради та її органів;
4) роботу з територіальною громадою
2. Діяльність депутата, зазначена в пунктах 2) – 4) частини 1 цієї статті, здійснюється у період між пленарними засіданнями ради, за винятком випадків виконання невідкладних доручень ради.
3. Участь у засіданнях ради та її органів, виконання доручень ради є підставою для відкладення депутатом усіх інших службових справ.
4. У разі невиконання депутатом своїх обов’язків у раді та її органах, систематичного порушення ним встановленого порядку їх роботи, рада, за попередніми висновками постійної комісії з питань депутатської діяльності та етики, відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про статус депутатів місцевих рад” та в порядку, встановленому цим регламентом, може вжити заходи дисциплінарного впливу.
Стаття 7. Права депутата в раді
1. Депутат користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради та її органів (комісій), до складу яких він входить.
Кожний депутат у раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Депутат, який не входить до складу будь-якого органу ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.
2. Депутат в порядку, визначеному регламентом, має право:
1) обирати і бути обраним до органів ради;
2)на депутатське звернення,  депутатський запит, депутатськезапитання
3) пропонувати питання для розгляду радою та її органами;
4) вносити пропозиції і зауваження щодо порядку денного засідання ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;
5) вносити для розгляду проекти рішень, інших документів, що приймаються радою або її органами, поправки до них;
6) висловлювати думку щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;
7) порушувати питання  про  недовіру міському голові,  розпуск органів,  утворених радою, та звільненняпосадових осіб місцевого самоврядування
8) брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, з процедурних питань – головуючому на засіданні;
9) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації керівника будь-якого органу, підзвітного чи підконтрольного раді, а також з питань, що входять до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на території ради;
10) виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;
11) оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звернень, заяв, резолюцій, петицій громадян чи їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення;
12) знайомитися з будь-якими документами ради, брати їх копії;
3. Депутат з обговорюваного на сесії ради питання може передати головуючому тексти свого не виголошеного виступу, пропозицій і зауважень для включення до протоколу засідання ради чи її органу, в якому він бере участь.
4. Депутат забезпечується інформацією про суспільно-політичні заходи, які проводяться у межах територіальної громади, шляхом публікації на офіційному сайті ради.
Підрозділ 2. Депутатські групи та фракції ради
Стаття 8. Добровільні об’єднання депутатів
1. Депутати міської ради мають право на об’єднання, відповідно до норм цього регламенту, у депутатські групи та фракції.
2. Депутати ради, на основі єдності політичних поглядів та/або партійного членства, можуть об’єднуватися в депутатські фракції, якщо кількість їх складає дві і більше особи.
3. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах депутати  місцевих  рад  можуть  на  основі  їх взаємної згоди за єдністю території їх виборчих  округів,  спільністю  проблем,  які вони вирішують, або іншими ознаками об’єднуватися в депутатські групи.До складу групи можуть входити депутати, що є представниками різних партій та позапартійні.
4. Порядок роботи депутатської групи чи фракції, умови вступу депутата до них, його виходу чи виключення з них визначаються відповідною депутатською групою чи фракцією.
5. Депутат не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської групи та фракції.
6. Реорганізація та формування нових депутатських груп можуть проводитися протягом повноважень ради.
Стаття 9. Утворення депутатських груп та фракцій
1. Депутатські групи та фракції утворюються на засіданні депутатів, що виявили бажання створити групу чи фракцію.
2. Рішення про утворення групи чи фракції, обрання осіб, що уповноважені представляти групу чи фракцію, оформляється протоколом, який підписують депутати-засновники групи чи фракції.
Стаття 10. Реєстрація депутатських груп та фракцій
1. З метою реєстрації депутатської групи чи фракції, уповноважена особа від групи чи фракції, подає секретареві ради подання про утворення депутатської групи чи фракції, в якому міститься назва групи чи фракції а також відомості про персональний склад, партійну належність депутатів-членів групи чи фракції, прізвища осіб, уповноважених представляти групу чи фракцію.
2. Секретар ради оголошує на найближчому пленарному засіданні ради про утворення депутатської групи чи фракції та оголошує її склад.
3. З моменту оголошення депутатська група чи фракція вважається зареєстрованою.
4. Інформаційні матеріали про депутатську групу/фракцію після її реєстрації поширюються серед депутатів; в тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських груп/фракцій.
5. Про зміни в складі депутатської групи/фракції її уповноважений представник повідомляє письмово секретаря ради.
6. У разі, коли склад депутатської групи/фракції стає меншим від двох осіб, вона, після двотижневого терміну вважається розпущеною, про що секретар ради інформує депутатів на найближчому засіданні ради.
Стаття 11. Права депутатських груп та фракцій
1. Депутатські групи та фракції мають право на пропорційне представництво у постійних та тимчасових комісіях ради, якщо вони були утворені до формування цих органів. Перегляд складу комісій, у зв’язку з утворенням нових груп та фракцій в раді, можливий лише у випадку, якщо така пропозиція підтримується більшістю складу ради.
2. Депутатські групи та фракції можуть попередньо обговорювати кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою із запрошенням цих осіб на засідання відповідної групи/фракції.
3. Депутатські групи/фракції мають право  гарантованого виступу представника з будь-якого питання, що розглядається радою.
4. Жодна депутатська група/фракція не має права виступати від імені територіальної громади.
5. Депутати і депутатські групи можуть вільно співпрацювати між собою шляхом утворення депутатських об’єднань і неформальних груп, які не підлягають реєстрації і не мають прав, встановлених цим регламентом.
6. Депутатські групи проводять свої засідання відкрито і гласно. За рішенням депутатської групи може бути проведено закрите засідання.
7. Керівництво депутатської групи може в письмовій формі доручити виконання закріплених за представником групи цим регламентом функцій будь-кому з членів відповідної депутатської групи.
8. Міський голова забезпечує зареєстровані депутатські групи/фракції можливістю користуватися приміщенням, необхідним обладнанням тощо для здійснення ними передбачених законами і цим регламентом функцій.
9. За зверненням уповноваженого представника депутатської групи/фракції секретар ради поширює серед депутатів підготовлені нею матеріали про її діяльність як офіційні від депутатської групи.
Підрозділ 3. Посадові особи ради
Стаття 12. Міський голова
1.   Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади.
2. Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення відповідною міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.
3. Повноваження міського голови визначаються чинним законодавством, цим регламентом, рішеннями ради і можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством.
4. При здійсненні наданих повноважень міський голова є відповідальним перед радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
5. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами.
6. На вимогу не менше половини депутатів ради міський голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.
7. Рада більшістю голосів може зажадати позачергового звіту міського голови, якщо за це проголосувало понад половини від складу ради і від попереднього звіту пройшло не менше як три місяці.
Стаття 13. Секретар ради
1. Секретар ради обирається за пропозицією міського голови радою з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює в раді на постійній основі. Повноваження секретаря ради можуть бути достроково припинені за рішенням ради.
2. Секретар ради:
1) у випадках, передбачених чинним законодавством та регламентом:
скликає сесії ради;
веде засідання ради;
підписує протоколи сесії та її рішення;
2) організовує  підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень ради, відповідно до норм чинного законодавства;
3) повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;
4) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради на офіційному сайті Приморської міської ради, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
5) за дорученням міського голови координує та контролює діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;
6) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;
7) організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою та проведенням референдумів і виборів до органів державної влади та місцевого самоврядування;
8) забезпечує зберігання у раді офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;
9) вирішує за дорученням міського голови або ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів;
10) забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які, відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності;
11) здійснює інші повноваження, що випливають із Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та цього регламенту.
3. Секретар ради за пропозиціями відповідних комісій ради організовує планування роботи з підготовки проектів рішень ради і, враховуючи висновки профільних комісій про готовність проектів рішень та інших актів до розгляду, вносить відповідні пропозиції на розгляд міського голови.
4. Секретар ради забезпечує контроль за комплектуванням бібліотеки ради літературою та іншими інформаційними матеріалами як національних, так і зарубіжних видань, періодичними виданнями та пресою.
Підрозділ 4. Постійні комісії ради
Стаття 14. Постійні комісії
1. Постійні комісії ради є її органами, що утворюються для попереднього розгляду та підготовки питань, які належать до її відання, а також здійснення контрольних повноважень щодо виконання рішень ради, діяльності виконавчих органів ради у сфері компетенції комісії.
2. Кількість членів комісії не може бути більшою третини складу ради та меншою трьох депутатів ради. Повноваження постійних комісій ради, порядок їх створення та діяльності визначаються чинним законодавством, цим регламентом та положенням про постійні комісії ради.
Стаття 15. Утворення постійних комісій
1. Постійні комісії ради обираються з числа її депутатів на термін повноважень ради.
2. Рада приймає рішення про перелік постійних комісій та затверджує їх персональний склад.
3. Персональний склад комісії визначається бажаннями депутата, пропозиціями депутатських груп/фракцій та вимогами щодо мінімальної та максимальної чисельності депутатів в комісії.
4. У разі необхідності може бути створено нові постійні комісії, скасовано або реорганізовано раніше створені, змінено їх кількісний склад, перебрано персональний склад, за умови дотримання норм цього регламенту.
5. Рада обирає постійні комісії у складі їх голів і членів; інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.
6. Голови комісій обираються радою відкритим голосуванням за пропозицією міського голови, депутатів ради.
У разі відхилення пропозицій міського голови щодо кандидатури, на посаду голови постійної комісії, може пропонуватись інша особа за узгодженням між депутатськими фракціями.
9. До складу постійних комісій ради не можуть бути обрані міський голова, секретар ради.
Стаття 16. Загальні повноваження постійних комісій ради
1. Відповідно до компетенції, визначеної положенням про постійні комісії ради, постійні комісії:
1) розглядають на своїх засіданнях та готують висновки та рекомендації по проектам нормативних та інших юридичних актах міської ради, незалежно від суб’єкту їх внесення;
2) здійснюють загальний контроль за виконанням міського бюджету в частині, що відноситься до їх компетенції, для чого виконання бюджету розглядається на засіданнях комісії чотири рази на рік у січні, квітні, липні та жовтні;
3) здійснюють контроль над відповідними управліннями та відділами виконавчих органів ради, комунальних підприємств, установ та організацій;
4) заслуховують на своїх засіданнях звіти керівників виконавчих органів ради, комунальних підприємств, установ та організацій щодо виконання рішень ради та скарг депутатів, юридичних чи фізичних осіб на їх діяльність та приймають рекомендації, щодо подальшого перебування на посаді цих керівників;
5) аналізують, узагальнюють та систематизують заяви, звернення та скарги фізичних та юридичних осіб з питань, що належать до компетенції комісій та готують пропозиції щодо поліпшення діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування;
6) у разі необхідності публікують в місцевих засобах масової інформації проекти місцевих нормативних актів для їх широкого обговорення, виступають ініціаторами проведення громадських слухань з питань найбільш важливого громадського значення;
7) готують пропозиції раді щодо необхідності проведення місцевого референдуму чи дорадчого опитування громадян;
Стаття 17. Права постійних комісій ради
1. Для реалізації своїх повноважень постійні комісії ради мають право:
1) створювати із свого складу постійні підкомісії та тимчасові робочі групи для аналізу необхідних матеріалів та підготовки проектів висновків з найбільш складних питань на розгляд комісії;
2) створювати експертні групи, залучати на договірній основі, в межах коштів, виділених на роботу комісії, необхідних фахівців для підготовки висновків з питань, що належать до компетенції комісії;
3) провадити відкриті слухання в комісії, на які запрошувати керівників виконавчих органів ради, посадових осіб управлінь та відділів виконкому, підприємств, установ та організацій, що знаходяться на території ради з питань, що належать до компетенції місцевого самоврядування та відповідної комісії ради;
4) вимагати присутності на засіданні комісії посадових осіб виконавчих органів ради під час розгляду питань, що належать до їх компетенції;
5) вносити пропозиції щодо проведення позачергової сесії ради, вносити пропозиції до порядку денного сесії ради, визначати доповідачів та співдоповідачів;
6) мати право обов’язкового слова від комісії при розгляді будь-якого питання на сесії ради, що має пряме чи опосередковане відношення до компетенції комісії, або може призвести до зменшення надходжень чи збільшення витрат міського бюджету;
7) підтримувати зв’язки з відповідними постійними комісіями обласної ради, інших міських рад, делегувати своїх представників до складу офіційних делегацій, що направляються з візитами до інших місцевих рад, Верховної Ради України тощо.
8) виступати організатором чи брати участь у роботі конференцій, семінарів, круглих столів, інших публічних заходів, що стосуються компетенції комісії.
2. Для запрошення на своє засідання посадових осіб, визначених п.п. 3,4, частини 1 цієї статті, постійна комісія, не пізніше, як за три робочих дні до дати засідання направляє посадовій особі запрошення за підписом голови комісії, чи особи, що його замінює. В запрошенні вказується дата, час, місце проведення засідання та питання, для розгляду якого запрошується особа. У разі необхідності комісія може вказати, які додаткові інформаційні матеріали будуть потрібні від цієї особи на засіданні.
3. Посадова особа, яку запрошено на засідання зобов’язана вчасно прибути на засідання комісії.
4. У разі неможливості прибути на засідання комісії з поважних причин запрошеної посадової особи, вона зобов’язана письмово попередити про це комісію, вказавши причини відсутності та направити замість себе повноважну особу для розгляду питання.
5. Комісія, розглянувши письмову відповідь запрошеної особи може взяти до відома інформацію про причини відсутності і прийняти рішення провести засідання комісії за участю особи, що замінює запрошену або перенести засідання комісії на інший день.
6. Щодо особи, яка ухиляється від явки на запрошення комісії, може бути порушено питання про її дисциплінарну відповідальність аж до звільнення з займаної посади, перед органом, до компетенції якого належить призначення цієї особи на посаду.
Стаття 18. Засідання постійної комісії
1. Засідання постійної комісії є основною формою її роботи і скликається головою комісії за потребою, відповідно до плану роботи комісії або у зв’язку з проведенням позачергової сесії ради та інших обставин, відповідно до цього положення.
2. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.
3. Засідання комісії є правочинним, якщо у ньому бере участь не менше половини депутатів від складу комісії.
4. Головує на засідання комісії її голова, а у разі його відсутності заступник голови чи секретар комісії.
5. Рішення комісії, що ухвалюються у вигляді висновків та рекомендацій, приймаються шляхом голосування більшістю голосів від складу комісії.
Стаття 19. Слухання в постійній комісії ради
1. Слухання в постійній комісії ради є особливою формою засідання комісії, за участю інших осіб, присутність яких є доцільною з метою отримання необхідної інформації, аналізу усіх можливих варіантів вирішення питання та надання обговорюваному питанню публічності у випадках, коли питання є надзвичайно складним для вирішення, а наслідки від його вирішення можуть мати значний вплив на громаду в цілому чи на окремі її частини.
2. Рішення за наслідками слухання не приймаються, а отримана інформація використовується для підготовки проектів документів ради, з питань, що належать до компетенції комісії.
3. Слухання мають відкритий характер і у місці їх проведення забезпечується доступ громадськості, представників засобів масової інформації.
4. До початку слухань комісія проводить попередній аналіз напрямків вирішення питання, отримує необхідну інформацію, запрошує необхідних для участі осіб, розміщує в ЗМІ інформацію про час та місце проведення слухань, а також іншу інформацію, необхідну для успішного проведення слухань.
5. На слуханнях у порядку, встановленому головою комісії, мають право на виступ з доповіддю та в обговоренні запрошені та представники громадськості.
Стаття 20. Порядок денний засідання комісії
1. Проект порядку денного засідання комісії формується її головою з урахуванням питань, що готуються на розгляд поточної сесії ради та плану роботи комісії та пропозицій міського голови, виконавчого комітету, членів комісії.
2. Перед початком засідання комісії, голова, або особа, що його замінює оголошує перелік питань, що пропонуються до розгляду. Кожен член комісії може пропонувати до порядку денного будь-яку кількість інших питань, які належать до компетенції комісії, або зняти з розгляду будь-яке питання, попередньо включене до проекту порядку денного.
3. Порядок денний вважається затвердженим, якщо проти цього не заперечує більшість членів комісії.
Стаття 21. Прийняття рішень на засіданні постійної комісії
1. Рішення комісії приймаються після всебічного обговорення та вивчення питання, що розглядається шляхом голосування.
2. Рішення комісії ухвалюються у формі висновків, рекомендацій та постанов.
3. Рішення у формі висновків приймається при розгляді питань, віднесених до компетенції комісії та стосуються підготовки проектів нормативних актів до розгляду радою зокрема щодо призначення чи обрання посадових осіб.
4. Рекомендації ухвалюються комісіями щодо питань, які стосуються контрольної діяльності комісії, вивчення проблеми із застосуванням механізмів слухань та громадських обговорень, а також за наслідками перевірок, що проводились за ініціативою чи за участю комісії.
5. Висновки комісії є обов’язковими до розгляду сесією ради, міським головою та виконавчими органами ради.
6. Рекомендації комісії підлягають обов’язковому розгляду органами та посадовими особами, яким вони надсилаються, які зобов’язані дати вмотивовану відповідь, щодо рекомендацій у визначений комісією термін, але не пізніше як протягом місяця від дня їх отримання.
7. Постановами ухвалюються рішення, що стосуються внутрішньої діяльності комісії: обрання заступників та секретаря  комісії, створення підкомісій, робочих та експертних груп, затвердження планів роботи комісії тощо.
8. Рішення комісії підписуються її головою, або у разі його відсутності заступником голови чи секретарем комісії.
9. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.
Стаття 22. Протокол засідання комісії
1. Кожне засідання комісії оформляється протоколом, який складає секретар комісії.
2. В протоколі вказується:
1) дата та місце проведення засідання комісії;
2) список членів комісії, присутніх на засіданні;
3) список запрошених на засідання комісії;
4) перелік питань, що розглядались;
5) стислий виклад перебігу розгляду та обговорення питань;
6) результати голосувань по кожному з рішень;
3. У вигляді додатків до протоколу додаються: ухвалені рішення, особливі думки депутатів-членів комісії, не згодних з прийнятими рішеннями, а також стенограма засідання, якщо комісією було прийнято рішення про стенографування.
4. Протокол оформляється у двох примірниках і не пізніше двох робочих днів після проведення засідання надається секретарем на підпис голові та передається секретарю ради на зберігання.
5. Один примірник належним чином оформленого та підписаного протоколу зберігається у справах ради, другий – у справах комісії.
6. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються на офіційному сайті Приморської міської ради і надаються на запит відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.
Стаття 23. Спільне засідання комісій
1. За дорученнями ради, голови чи за власною ініціативою може проводитись спільне засідання двох чи більше комісій ради.
2. Головує на такому засіданні голова комісії, яка визначена головною у підготовці чи попередньому розгляді питання. У інших випадках, головуючий визначається за взаємним погодженням.
3. Порядок проведення спільного засідання комісій має відповідати нормам, викладеним у цьому положенні для засідання комісії.
4. Голосування по кожному питанню проводиться окремо по кожній із комісій.
5. Спільним ухваленим рішенням вважається рішення за яке проголосувала більшість від складу в кожній комісії, що брала участь в спільному засіданні. У цьому випадку може бути оформлено спільне рішення комісій, які підписуються головами комісій, або особами, що їх замінюють.
6. У випадку, коли результати голосування по окремому чи усім рішенням по різних комісіях є протилежними, оформляються окремі рішення по кожній із комісій, в порядку, встановленому цим регламентом.
7. Відповідальним за складання протоколу є комісія, визначена головною, або комісія, голова якої був головуючим на спільному засіданні.
8. Протокол спільного засідання підписується головуючим на засіданні та головами комісій, що брали участь у спільному засіданні, або особами, що їх замінюють.
Стаття 24. Забезпечення роботи комісій
1. Апарат ради, забезпечує комісію для проведення засідань необхідним приміщенням, здійснює тиражування проектів документів, що підлягають розгляду.
2. У межах коштів, передбачених міським бюджетом на організацію роботи комісій, комісія може залучати для забезпечення своєї діяльності позаштатних консультантів, експертів з окремих питань, а також замовляти проведення необхідних досліджень чи розробки проектів нормативних актів в межах своєї компетенції.
Підрозділ 5. Тимчасові контрольні комісії ради
Стаття 25. Тимчасова контрольна комісія ради
1. Рада може створювати тимчасові контрольні комісії для підготовки та попереднього розгляду, доопрацювання проектів рішень та інших документів ради з питань контролю над дотриманням конкретних рішень ради, а також інших питань, визначених радою, що належать до її компетенції.
2. Питання про створення тимчасової контрольної комісії включається окремим пунктом до порядку денного сесії ради за ініціативою міського голови або не менш як третиною депутатів від складу ради, якщо інше не встановлено цим регламентом.
3. Тимчасова спеціальна комісія здійснює свою діяльність відповідно до порядку, встановленого для постійних комісій ради.
Стаття 26. Створення тимчасової контрольної комісії ради
1. Тимчасова контрольна комісія ради утворюється шляхом ухвалення відповідного рішення ради.
2. Рішення ради про створення тимчасової контрольної комісії повинно визначати:
1) назву комісії;
2) завдання комісії;
3) кількісний склад комісії;
4) обраного радою голову (співголів) комісії:
5) персональний склад членів комісії;
6) термін діяльності комісії (на заздалегідь визначений час або на час виконання певної роботи);
7) додаткові права у межах чинного законодавства (якщо це необхідно), надані радою цій комісії;
8) обсяг коштів (та їх джерела), попередньо виділених у розпорядження комісії для оплати робіт чи послуг, виконаних або наданих юридичними і фізичними особами, залученими комісією для виконання завдання;
9) заходи щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення роботи комісії.
3. Головою або членом тимчасової контрольної комісії ради не може бути депутат, щодо якого може мати місце конфлікт інтересів, а саме: комісія розглядає питання, що стосується діяльності депутата, пов’язаних з ним осіб в розумінні українського законодавства або юридичних осіб, до керівництва якими чи щодо власності над якими він або пов’язані з ним особи мають безпосереднє відношення.
4. Тимчасова контрольна комісія обирається з числа депутатів ради, які дали на це згоду і які відповідають вимогам ч.3 цієї статті. У складі тимчасової контрольної комісії мають бути представлені за їх бажанням усі депутатські фракції ради.
5. Голосування щодо утворення та персонального складу кожної тимчасової контрольної комісії здійснюється окремо.
6. В разі необхідності на час роботи в тимчасовій контрольній комісії депутат може тимчасово звільнятись від виконання своїх обов’язків за основним місцем роботи з відповідною компенсацією, передбаченою законодавством за участь у роботі ради та її органах.
Стаття 27. Припинення діяльності тимчасової контрольної комісії
1. Тимчасова контрольна комісія у визначений радою термін подає раді звіт про виконану роботу, а також підготовлені нею проекти рішень ради та інші матеріали, які поширюються серед депутатів.
2. Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії в постійних комісіях ради та на пленарному засіданні рада приймає щодо цих результатів остаточне рішення або доручає комісії продовжити роботу і визначає для цього новий термін.
3. Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються з прийняттям радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії.
РОЗДІЛ III. СЕСІЇ РАДИ
Підрозділ 1. Скликання, відкриття і закриття сесії
Стаття 28. Сесія ради
1. Рада проводить свою роботу сесійно.
2. Сесія – форма роботи ради як представницького органу, яка складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради, що відбуваються тільки під час сесії.
3. Комісія ради або її робоча група може проводити своє засідання одночасно з пленарними засіданнями ради у тому разі, коли проект рішення визнано невідкладним, чи за дорученням ради, якщо в цей час пленарне засідання не пов’язане з прийняттям рішень, проведенням виборів, призначенням або затвердженням посадових осіб.
Стаття 29. Скликання сесії ради
1. Сесії, наступні після першої, скликаються міським головою:
А) відповідно до плану проведення сесій, затвердженого радою;
Б) з ініціативи міського голови;
В) за пропозицією більшості членів виконавчого комітету ради або не менш як третини депутатів від загального складу ради у двотижневий термін. У цьому випадку сесію відкриває та веде міський голова.
2. При порушені зазначених термінів скликання сесії або за дорученням міського голови сесію скликає, відкриває та веде секретар ради.
3. При відмові чи неможливості скликання сесії міським головою та секретарем ради сесія скликається:
1) з ініціативи виконавчого комітету – постійною комісією ради;
2) з ініціативи третини депутатів від загального складу ради – цими депутатами.
4. Рішення про скликання чергової сесії повідомляється депутатам не пізніш як за 10 днів до сесії, у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії.
5. Інформація про місце і час проведення та про планований порядок денний засідань ради доводиться секретарем ради до відома кожного депутата, а також оприлюднюється через засоби масової інформації або іншим публічним способом.
6. Сесія ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.
Стаття 30. Відкриття та закриття сесії ради
1. Відкриття сесії ради оголошується головуючим на початку першого пленарного засідання.
2. Відкриваючи сесію, головуючий повідомляє номери сесії, скликання ради та оголошує підставу її скликання відповідно до цього регламенту.
3. Перед закриттям пленарного засідання головуючий на засіданні уточнює час проведення наступного засідання ради. Питання, не розглянуті на поточному пленарному засіданні, підлягають розгляду на наступному пленарному засіданні у визначеній послідовності.
4. Закриття сесії оголошується головуючим на засіданні після завершення розгляду усіх питань, що були включені до порядку денного.
5. Сесія не може бути закрита, якщо рада не визначилась щодо всіх питань порядку денного.
6. Комісії ради можуть продовжувати роботу після закінчення сесії без прийняття комісіями офіційних рішень.
Підрозділ 2. Робочі органи сесії ради
Стаття 31. Лічильна комісія
1. Лічильною комісією є робочий орган сесії ради, що створюється для підрахунку голосів депутатів при голосуваннях.
2. Лічильні комісії формуються, як правило, з трьох депутатів .
3. Лічильні комісії обираються радою процедурним рішенням за пропозицією головуючого. Лічильна комісія не може складатись тільки з членів однієї депутатської групи, фракції, політичної партії. Підрахунок голосів при обранні першої лічильної комісії здійснюється головуючим.
4. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову. Засідання лічильної комісії проводяться гласно і відкрито.
5. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.
6. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії.
Стаття 32. Редакційна комісія
1. Редакційною комісією є робочий орган сесії ради, що створюється для доопрацювання окремих, найбільш важливих проектів рішень ради та редакційного уточнення ухвалених рішень.
2. Редакційна комісія обирається радою процедурним рішенням за пропозицією головуючого з числа депутатів. В роботі редакційної комісії беруть участь автори проекту рішення.
3. Редакційна комісія оформляє остаточну редакцію прийнятого рішення. Цей примірник підписується уповноваженим членом комісії не пізніше наступного робочого дня після пленарного засідання.
3. Повноваження секретаріату ради можуть бути покладені радою на секретаря міської ради або на депутатів ради.
Підрозділ 3. Перша сесія ради нового скликання
Стаття 33. Скликання першої сесії
Першу сесію новообраної ради скликає міська виборча комісія не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради, шляхом публічного оголошення в засобах масової інформації, іншими способами, що забезпечують публічність оголошення.
Стаття 34. Документи, що надаються депутату
1. Депутату не пізніше як за тиждень до першої сесії надсилається:
1) повідомлення про час першого пленарного засідання;
2) регламент міської ради;
3) перелік діючих постійних комісій ради і положення про них;
4) довідкові матеріали про обраних депутатів: прізвище, ім’я та по батькові; рік народження; дані про посаду, місце роботи, партійність.
5) список посадових осіб міської ради та номери їх службових телефонів.
2. Депутат не пізніш як за тиждень до початку сесії подає на ім’я новообраного міського голови:
a) назви комісій, в яких він згоден працювати;
Стаття 35. Підготовча група
1. Для підготовки першої сесії новообраної міської ради утворюється Підготовча депутатська група.
2. Персональний склад Підготовчої депутатської групи формується міським головою (новообраним) з числа депутатів.
3. Підготовча депутатська група, на підставі пропозицій міського голови та депутатів ради готує:
1) проект порядку денного першої сесії ради нового скликання;
2) проект ухвали про перелік постійних комісій та їх функції;
3) проекти інших документів, що виносяться на першу сесію;
4) пропозиції щодо організації роботи першого пленарного засідання.
4. Перше засідання Підготовчої депутатської групи міський голова скликає не пізніше як за  три   дні до початку першої сесії ради нового скликання.
5. Група здійснює роботу на засадах, встановлених для тимчасових контрольних комісій ради, і припиняє свою діяльність із створенням постійних комісій ради.
Стаття 36. Порядок проведення першої сесії ради
1. Першу сесію ради відкриває і веде голова міської виборчої комісії; він інформує раду про підсумки виборів депутатів і міського голови, визнання їх повноважень і передає ведення сесії міському голові (новообраному).
2. Міський голова інформує депутатів ради про роботу Підготовчої депутатської групи.
3. На пленарному засіданні розглядають порядок денний:
1) інформація міського голови про створення депутатських груп/фракцій;
2) обрання секретаря ради;
3) визначення переліку, складу і функцій постійних комісій ради;
4) обрання постійних комісій ради:
5) затвердження голів постійних комісій;
6) різне.
4. Розгляд і затвердження порядку денного сесії на подальший період роботи ради здійснюється відповідно до вимог цього регламенту.
Стаття 37. Особливості ведення першої сесії за не обрання міського голови
1. У разі, якщо на час проведення першої сесії міський голова не обраний, про що на сесії ради інформує голова територіальної виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох – п’яти осіб.
2. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.
3. Після обрання нового міського голови обрання посадових осіб ради здійснюється відповідно до цього регламенту.
Підрозділ 4. Порядок денний сесії
Стаття 38. Формування проекту порядку денного сесії ради
1. Проект порядку денного сесії ради формує міський голова на основі:
1) затвердженого радою перспективного плану роботи ради;
2) пропозицій секретаря ради;
3) пропозицій депутатів ради;
4) пропозицій постійних комісій ради;
5) пропозицій, поданих громадою в порядку місцевої ініціативи;
6) пропозицій не менш як шостої частини депутатів від загального складу ради;
7) пропозицій виконавчого комітету.
2. Порядок денний чергової сесії та відповідно до нього проекти рішень не пізніше як за двадцять днів до дати проведення чергової сесії ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті Приморської міської ради.
3. Не рідше одного разу в квартал до порядку денного вноситься питання про заслуховування інформації:
a) про роботу виконавчого комітету;
б) про виконання бюджету;
в) про роботу постійних комісій та про виконання рішень ради;
г) про виконання доручень виборців, що були включені радою в перелік доручень, що підлягають виконанню.
4. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії, подається з проектом рішення, яке пропонується прийняти за цією пропозицією, підготовленим згідно з вимогами регламенту.
Стаття 39. Затвердження порядку денного
1. Проект порядку денного підлягає затвердженню на початку першого пленарного засідання сесії ради для чого головуючий оголошує розгляд питання “про порядок денний сесії ради” у такій послідовності:
a) внесення та обговорення пропозицій про вилучення окремих питань з розгляду;
б) внесення та обговорення пропозицій про можливість включення до проекту порядку денного додаткових питань, якщо вони підготовлені відповідно до вимог цього регламенту;
в) голосування проекту порядку денного за основу – більше 1/3 голосів від присутніх на засіданні;
г) виключення окремих питань з розгляду – більшістю від присутніх на засіданні;
д) включення додаткових питань до розгляду, якщо вони підготовлені відповідно до вимог цього регламенту – більше 1/3 голосів від присутніх на засіданні;
е) затвердження порядку денного в цілому – більшістю в 1/3 від складу депутатів ради.
2. Щодо пропозицій порядку денного, що були подані в порядку місцевої ініціативи, то вони вважаються включеними в порядок денний без голосування.
Стаття 40. Розгляд питань порядку денного
1. Питання затвердженого порядку денного сесії ради, як правило, розглядаються у тій черговості, у якій вони були затверджені.
2. В окремих випадках черговість розгляду питань може бути змінено за рішенням ради, прийнятим більшістю голосів від складу ради після обговорення за скороченою процедурою.
3. При цьому заслуховується виступ ініціатора такої пропозиції з її обґрунтуванням, опонента пропозиції, а також заслуховується виступ з цього питання секретаря ради і представника відповідної профільної комісії.
4. Під час роботи сесії пропозиції про зміни її порядку денного можуть вноситись:
1) міським головою;
2) секретарем ради;
3) постійною комісією;
4) депутатською фракцією;
5) шостою частиною від загального складу ради.
5. Для внесення до порядку денного сесії питань про відміну рішення ради, прийнятого на поточній сесії, внесення доповнень та поправок до нього, а також до регламенту, необхідна більшість голосів депутатів від загального складу ради.
Стаття 41. Попередній розгляд проекту рішення
1. Включенню питання до проекту порядку денного та його винесенню на розгляд пленарного засідання ради для прийняття не процедурного рішення передує попередній розгляд цього проекту у постійних комісіях ради, до сфери повноважень яких належать ці питання.
2. При прийнятті невідкладних рішень на вимогу міського голови за погодженням не менше половини зареєстрованих на засіданні депутатів попередній розгляд проекту рішення може не проводитись.
Стаття 42. Вимоги до проекту рішення ради
1. Проект рішення, що планується винести на розгляд ради, подається секретарю ради у друкованій (на паперовому носії ) та електронній формі.
2. Друкований примірник проекту повинен мати такі реквізити: у правому верхньому куті на бланку рішення міської ради – помітка “Проект” і прізвища авторів, нижче ліворуч – назва рішення; ще нижче – текст проекту рішення.
3. Текст проекту рішення повинен складатися з таких частин:
1) мотивуючої, в якій містяться посилання на закон, інший акт або документ, обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;
2) вирішальної, в якій конкретно і чітко формулюються рішення, виконавці поставленого завдання;
3) заключної, в якій вказані посадова особа або постійна комісія, на яких покладається контроль за виконанням рішення.
4. До проекту рішення додаються передбачені текстом додатки в оригіналі.
Стаття 43. Узгодження проекту рішення
1. Секретар ради розглядає поданий проект та визначає перелік комісій ради та відповідних структурних підрозділів виконавчого органу, які мають попередньо розглянути чи завізувати проект, після чого, оригінал проекту рішення, разом із переліком комісій ради та структурних підрозділів виконавчого органу, які мають розглянути або завізувати проект передається до відповідального за підготовку проекту рішення.
2. Секретар передає підготовлений проект рішення ради відповідальному за його підготовку та включає до проекту порядку денного.
3. Погодження та візування проекту рішення здійснюється з наступними органами та особами:
автора проекту;
начальника юридичного відділу;
голів відповідних постійних комісій;
секретаря ради;
керівників(ка) виконавчого органу до компетенції яких (-ого) належить дане питання, чи визначених секретарем ради інших осіб, до компетенції яких належить дане питання.
4. Візи проставляються на зворотній стороні першого примірника останнього аркуша проекту рішення і розміщуються таким чином: ліворуч – назва посади, праворуч – підпис і розшифрування підпису, знизу під розшифруванням підпису – дата візування.
6. Візування проекту рішення є обов’язковим. При наявності у того, хто візує, зауважень і пропозицій, вони викладаються на окремому аркуші, який зберігається разом з оригіналом рішення.
7. Друкування та розмноження проектів ухвал та інших матеріалів сесії проводиться з примірника, підготовленого відповідно до вимог регламенту.
8. Секретар ради відповідає за забезпечення депутатів необхідною кількістю копій проектів рішень не пізніше як за тиждень до відповідного пленарного засідання.
9. Висновки і рекомендації комісій щодо проекту рішення подаються у письмовій формі. Обговорення кожного проекту рішення у постійних комісіях триває не більше одного тижня.
10. Узагальнення зауважень і пропозицій до проекту рішення, вироблення остаточного його варіанту покладається на ініціаторів проекту та розглядається на засіданні ради.
11. Проекти рішень сесії із додатками до них оприлюднюються на офіційному сайті Приморської міської ради та надаються депутатам міської ради не пізніш як за 20 робочих днів до пленарного засідання. Проекті рішень, що оприлюднені та роздані депутатам менш ніж за 20 робочих днів, із порушенням чинного законодавства, не можуть бути розглянути на пленарному засідання ради.
Підрозділ 6. Пленарні засідання
Стаття 44. Розклад пленарних засідань сесії ради
1. Сесія ради розпочинається з пленарного засідання у визначений в рішенні про проведення сесії час.
2. Як правило, якщо інше не встановлено окремим рішенням ради, пленарні засідання ради починаються о 10 годині і закінчуються  після розгляду переліку денного.
3. Після кожних двох годин роботи оголошується перерва на 15 хвилин.
4. Одноразово може бути прийняте процедурне рішення про інший розпорядок роботи на день.
5. На початку засідання відводиться до 10 хвилин для оголошення депутатських запитів і депутатських запитань.
6. Наприкінці засідання відводиться до 10 хвилин для проведення обговорення питань (в тому числі і заздалегідь означених), які можуть бути не пов’язані з питаннями порядку денного сесії (“різне”). Рішення з обговорюваних питань у цей час радою не приймаються.
Стаття 45. Встановлення правоспроможності /кворуму засідання
1. Пленарне засідання є правоспроможним за умови участі у ньому більше половини від загального складу ради.
2. Участь депутатів визначається за їх підписами при реєстрації, яка проводиться перед початком засідання. Дані щодо реєстрації оголошуються головуючим на початку засідання.
3. У разі відсутності необхідної кількості депутатів головуючий за погодженням  з депутатами може перенести початок пленарного засідання на годину для виклику відсутніх депутатів або переносить проведення засідання на інший, встановлений ним день, але не більше, ніж на два тижні.
Стаття 46. Депутатський запит
1. Депутатський запит – це заявлена попередньо або на пленарному засіданні ради вимога депутата до міського голови, секретаря ради, заступника міського голови, керівників виконавчих органів ради, а також до керівників розташованих на території ради підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності вирішити питання, дати офіційне роз’яснення або викласти позицію з питань, що мають суспільне значення і належать до відання ради.
2. Депутатський запит вноситься депутатом або групою депутатів у письмовій чи в усній формі.  Разом із запитом депутат може подати подання про бажання включити обговорення запиту на пленарному засіданні ради для прийняття відповідного рішення, проект якого додається до подання.
3. Депутатський запит, як правило, оголошується на пленарному засіданні і повинен містити коротку характеристику фактичного стану справи, що є предметом запиту, також проблеми, що виникає з цього стану та суть вимоги щодо дій особи до якої звернено запит. Запити щодо яких є подання оголошуються в обов’язковому порядку.
4. Головуючий на засіданні ради інформує раду про депутатські запити, внесені і не оголошені на засіданні.
5. Секретар ради забезпечує доведення тексту запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його скеровано.
6. Якщо запит оголошено на пленарному засіданні, на якому присутня особа, до якої звернено запит, вона може дати обґрунтовану відповідь на цьому ж засіданні. Якщо депутат чи рада не задоволені усною відповіддю особи на запит, відповідь готується відповідно до ч.7 цієї статті.
7. Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані у місячний, якщо радою не встановлено інший, строк дати письмову відповідь на нього.
8. За наполяганням депутата, що вніс запит, відповідь на нього може бути розглянута радою на пленарному засіданні, якщо така пропозиція підтримана не менш як третиною від складу ради.
Стаття 47. Депутатське запитання
1. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми.
2. Запитання до керівних осіб ради її виконавчих органів можуть бути поставлені депутатом усно під час його виступу на сесії ради, або подані письмово через секретаря ради.
3. Відповідь на депутатське запитання може бути оголошена на пленарному засіданні ради або дана депутатові особисто.
4. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення щодо нього не приймається.
Підрозділ 7. Ведення пленарних засідань
Стаття 48. Головуючий на пленарному засіданні ради
1. Відкриває, веде і закриває пленарні засідання ради міський голова.
2. За відсутності міського голови, або у випадках, передбачених цим регламентом, обов’язки головуючого виконує секретар ради – за посадою або одноразово обраний депутатами головуючий на засіданні у інших випадках визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та цим регламентом.
2. На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого на засіданні, а також під час розгляду питання персонально щодо головуючого на засіданні ведення засідання доручається іншій особі.
Стаття 49. Повноваження головуючого
1. Головуючий на засіданні Ради:
1) відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви у засіданнях ради;
2) виносить на обговорення проекти рішень ради, оголошує їх повну назву, ініціаторів внесення та наявність віз (погоджень);
3) інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;
4) організовує розгляд питань;
5) повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;
6) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;
7) створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;
8) ставить питання на голосування, оголошує його результати;
9) забезпечує дотримання цього регламенту всіма присутніми на засіданні;
10) робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;
11) вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;
12) має право виправляти фактологічні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні;
13) здійснює інші повноваження, що випливають з цього регламенту.
2. Під час засідання ради головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок щодо промовців та їх виступів, за винятком випадків, зазначених в цьому регламенті.
3. Головуючий на засіданні може доручити іншим особам зачитування письмових документів, пропозицій щодо обговорюваного питання.
4. З питань, підготовлених відповідною комісією ради, зачитування документів, пропозицій від комісії здійснюється визначеним комісією доповідачем.
Стаття 50. Розгляд процедурних пропозицій
1. Для організації ходу пленарного засідання головуючий на засіданні має право ставити запитання і в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання; якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, його пропозиції ставляться на голосування першими.
2. Перед розглядом питання головуючий зобов’язаний вияснити чи не має у депутатів пропозицій щодо процедури його розгляду, а саме додаткових доповідей, повідомлень щодо цього питання.
3. Доповнення процедури розгляду приймається після обговорення змін за скороченою процедурою: два в підтримку пропозиції, два – проти. Рішення приймається більшістю від присутніх на засіданні.
4. Для визначення критеріїв організації і прогнозування ходу пленарного засідання та розгляду питань головуючий на засіданні на свій розсуд може оголосити проведення сигнального голосування з тієї чи іншої пропозиції, щоб з’ясувати кількість депутатів, які її не підтримують або заперечують проти неї.
5. Проведення сигнального голосування не виключає можливості прийняття рішення з того ж питання чи пропозиції згідно з регламентом.
Стаття 51. Оголошення початку розгляду питання порядку денного
1. Перехід до розгляду чергового питання порядку денного оголошується головуючим на засіданні.
2. Головуючий оголошує номер питання, що розглядається відповідно до порядку денного, повідомляє про назви і редакції проектів документів (в тому числі й альтернативних), які підлягають розгляду, та про прогнозований порядок розгляду питання відповідно до цього регламенту.
3. Головуючий може запропонувати об’єднати обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного засідання. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, відповідне процедурне рішення приймається радою без обговорення більшістю голосів від присутніх на засіданні.
4. Перед розглядом питання порядку денного головуючий може робити повідомлення раді, які вважає доцільними; у термінових випадках такі повідомлення він може робити і в ході засідання, але не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування (за звичайних обставин). Такі повідомлення головуючий на засіданні може робити і тоді, коли пленарне засідання не можна відкрити через відсутність кворуму.
5. Після оголошення питання до розгляду головуючий надає слово доповідачеві з цього питання.
Підрозділ 8. Порядок надання слова
Стаття 52. Регламент розгляду питання
1. Розгляд питання порядку денного включає як правило: доповідь, співдоповідь, запитання та відповіді доповідачеві, обговорення та заключного слова.
2. Для доповіді надається час тривалістю до 20 хвилин, співдоповіді – до 10 хвилин, запитання та відповіді доповідачеві – до 20 хвилин і заключного слова – 5 хвилин.
3. Для виступів в обговоренні, надається час тривалістю 5 хвилин: для повторних виступів у обговоренні, для виступів за процедурою скороченого обговорення, а також для виступів щодо постатейного голосування проектів рішень, для заяв, внесення запитів, резолюцій, виступів у “різному” -3 хвилини; для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок -2 хвилини.
4. Головуючий може надати промовцю триваліший час, якщо ніхто з присутніх депутатів не заперечує. При наявності заперечень триваліший час може надаватися за прийнятим без обговорення процедурним рішенням.
5. Якщо виступ промовця був перерваний, наданий для виступу час продовжується на відповідний термін.
6. Розгляд питання порядку денного не може перериватися розглядом інших питань порядку денного: якщо таке відбувається, то розгляд перерваного питання починається спочатку.
Стаття 53. Загальний час на обговорення питання
1. Загальний час для обговорення питання на пленарному засіданні ради становить не більше як дві години.
2. Якщо у ході обговорення з’ясується, що визначеного часу недостатньо, то рада без обговорення може прийняти процедурне рішення про збільшення часу для обговорення або зняти питання з розгляду, як непідготовлене в порядку встановленому регламентом для виключення питання з порядку денного.
Стаття 54. Надання слова
1. Заява про надання слова на пленарному засіданні з будь-якого питання порядку денного подається в письмовій чи усній формі головуючому після оголошення початку розгляду питання. У заяві вказується назва депутатської групи чи постійної комісії, від якої уповноважений виступити депутат або те, що він виступає від себе особисто.
2. Після доповіді та співдоповіді з обговорюваного питання головуючим оголошується список осіб, які записалися на виступ з питання, що розглядається.
3. В окремих випадках, коли не поступило письмових заявок, а також для розгляду процедурних питань, головуючий надає слово для виступу за зверненням депутата, підтвердженого підняттям руки.
4. Депутат (крім міського голови, секретаря ради, голів постійних комісій ради, представника від фракції, доповідача) може виступити на засіданні ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, тільки один раз, не рахуючи внесення поправок у ході засідання. Повторно слово депутату може надаватися тільки в разі необхідності процедурним рішення ради, прийнятим без обговорення.
5. Позачергово, але не перериваючи промовця, головуючим на засіданні надається слово для довідки, відповіді на запитання, роз’яснень та щодо:
 порядку ведення засідання ради;
 постановки відкладеного питання;
 постановки питання про неприйнятність;
 внесення поправки або заперечення щодо неї.
6. Окремі репліки чи виступи депутатів з місця, зроблені без надання слова головуючим є неприпустимими, до уваги не беруться та до протоколу і стенограми засідань не вносяться.
7. Депутату, який не зареєструвався, слово для будь-яких виступів, крім заяви, не надається.
Стаття 55. Гарантоване право слова
1. Кожна з фракцій та постійних комісій має гарантоване право на постановку запитання доповідачу, а також на виступ свого представника з питання порядку денного чи пропозиції, які мають ставитися на голосування.
2. Гарантоване право виступу належить, на його прохання, депутату, автору проекту рішення чи поправки, яка голосується.
3. Гарантоване право на доповідь та заключне слово належить представникові ініціативної групи від якої було внесене на розгляд питання в порядку місцевої ініціативи.
Стаття 56. Відмова від виступу
1. Депутат у будь-який момент може відмовитися від свого виступу, передати своє право на виступ іншому депутатові або помінятися з ним чергою, повідомивши про це головуючого.
2. У разі відсутності депутата у момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова, якщо він не передав свого права на виступ іншому депутату.
Стаття 57. Вимоги до виступу
1. Доповіді та співдоповіді, як правило, виголошуються з трибуни.
2. Якщо головуючий на засіданні не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи чи комісії ради – зазначає і її назву.
3. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово.
4. Доповідь, співдоповідь мають містити інформацію про суть проблеми, що розв’язується рішенням, яке обговорюється, зміст самого рішення та можливі позитивні та негативні наслідки від його ухвалення.
5. Пропозиції щодо питання, яке розглядається або до проекту рішення, яке голосується мають бути чітко сформульованими і містити визначену позицію промовця щодо цього питання.
6. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на засіданні оголошує письмові запитання та надає слово для одного запитання депутату почергово на засадах рівності. Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю. Тим, хто виступає в обговоренні, запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого на засіданні.
7. Якщо депутат вважає, що виступаючий або головуючий на засіданні неправильно тлумачать його слова або дії, він може у письмовій чи в усній формі звернутися до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. Слово надається відразу після звернення.
Стаття 58. Оголошення голосування
1. Після закінчення обговорення головуючий повідомляє депутатів про перехід до голосування.
2. З цього моменту слово може надаватися тільки щодо процедурних питань способу чи порядку голосування і тільки до моменту заклику проголошення головуючим фрази: “ставиться на голосування….”
3. Голосування не відокремлюється в часі від оголошення головуючим на засіданні пропозицій, що ставляться на голосування.
4. Перед голосуванням головуючий на засіданні оголошує:
а) необхідну кількість голосів для прийняття рішення;
б) вид голосування (якщо з цього приводу є спеціальні вимоги регламенту або з цих питань від депутатів надійшли пропозиції).
4. Голосування є відкритим та поіменним, якщо інше не встановлено цим регламентом чи законом.
5. Депутати ради повідомляють про своє волевиявлення шляхом підняття картки відповідного кольору: «За» – зелена, «Проти» – червона, «Утримався» – жовта. Якщо від головуючого або депутатів надійшла пропозиція, голосування за прийняття відповідного рішення відбувається шляхом оголошення депутатами свого волевиявлення по черзі вголос.
6. Результати поіменного голосування депутатами заноситься до іменної відомості, отриманої депутатом перед початком засідання, з обов’язковим особистим підписом по кожному питанню окремо.
7. По закінченні сесії іменна відомість здається до секретаріату ради.
Підрозділ 9. Обговорення питань порядку денного
Стаття 59. Загальний порядок обговорення питання
1. Обговорення питання на засіданні ради включає:
1) доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;
2) співдоповіді, запитання співдоповідачам і відповіді на них (у разі необхідності);
3) виступи депутатів з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до висновків чи пропозицій комісій, з приводу яких виступали доповідач і співдоповідачі, за умови, що окрема думка не була поширена серед депутатів разом з висновком відповідної комісії;
4) виступ ініціатора внесення пропозиції:
5) внесення й обговорення пропозиції, а також прийняття рішення щодо відкладених питань та питань про неприйнятність, якщо такі є;
6) виступи по одному представнику від постійних комісій, які бажають виступити;
7) виступи представників від кожної зареєстрованої фракції, які бажають виступити;
8) виступи депутатів, що записались на виступ;
9) оголошення головуючим на засіданні про припинення обговорення та повідомлення про тих, що виступили і записалися на виступ;
10) заключне слово доповідача;
11) уточнення і оголошення головуючим на засіданні пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;
12) виступ з мотивів голосування депутата – ініціатора внесення пропозиції, що розглядається, якщо він не використав права на виступ перед оголошенням припинення обговорення;
13) виступи з мотивів голосування по одному представнику від кожної зареєстрованої фракції, які бажають виступити;
14) виступи депутатів з мотивів голосування.
2. У ході обговорення доповідач і співдоповідачі можуть давати довідки щодо своїх виступів; для цього їм позачергово надається слово.
3. Якщо список охочих виступити вичерпано або якщо ніхто не подав заяву про надання слова, а також у разі закінчення визначеного для обговорення часу чи прийняття процедурного рішення про скорочення обговорення, головуючий на засіданні оголошує про припинення обговорення.
Стаття 60. Скорочена процедура
1. Рішення щодо поправок, з процедурних питань та інших прямо зазначених у регламенті питань, приймаються радою після скороченого обговорення, яке включає:
1) виступи ініціаторів з внесенням та обґрунтуванням пропозицій;
2) виступ голови або представника профілюючої комісії, якщо приймається рішення щодо питання, яке готувалося цією комісією;
3) виступи депутатів на підтримку та проти прийняття пропозиції;
4) уточнення та оголошення головуючим на засіданні пропозицій, які надійшли і будуть ставитися на голосування;
5) виступи з мотивів голосування по одному представнику від кожної зареєстрованої фракції.
2. При застосуванні процедури скороченого обговорення головуючий на засіданні надає слово за усним або письмовим зверненням депутатів.
Стаття 61. Пропозиції, що можуть вноситися в ході обговорення
1. У ході обговорення питання на засіданні ради можуть вноситися:
1) пропозиції щодо порядку ведення засідання та організації розгляду питання;
2) питання про неприйнятність та відкладені питання;
3) пропозиції щодо обговорюваного питання, які є наслідком розгляду цього питання на поточному пленарному засіданні, та поправки до них;
4) пропозиції і поправки комісії, що визначена головною з цього питання;
5) пропозиції і поправки, внесені депутатськими фракціями та групами;
6) інші питання, пропозиції, поправки, можливість внесення яких на засіданні ради встановлена регламентом.
Стаття 62. Перерва перед голосуванням
1. Після обговорення питання порядку денного до початку голосування голова комісії чи керівник фракції може внести мотивовану пропозицію про перерву у засіданні для узгодження позицій щодо голосування.
2. Така пропозиція ставиться на голосування без обговорення і вважається схваленою за підтримки третини депутатів, зареєстрованих на засіданні.
3. Тривалість перерви визначається головуючим в межах від 15-ти до 30-ти хвилин.
Стаття 63. Неприйнятність питання до розгляду
1. У ході обговорення питань депутати та члени виконавчого комітету ради у будь-який час можуть порушити питання про їх неприйнятність за таких підстав:
1) їх невідповідності ратифікованим міжнародним договорам і угодам;
2) їх невідповідності Конституції або чинним законам України, прийнятим рішенням ради;
3) їх прийняття не входить до компетенції ради:
2. У разі порушення кількох питань про неприйнятність, їх обговорення здійснюється одночасно і на голосування вони ставляться в порядку їх надходження.
3. Рішення про неприйнятність приймається більшістю від загального складу ради.
Стаття 64. Відкладення розгляду питання
1. До і під час обговорення питання порядку денного депутати можуть поставити стосовно нього відкладене питання, а саме: відкласти його розгляд чи прийняття остаточного рішення щодо нього до настання певних обставин чи здійснення певних дій.
2. Рішення щодо відкладених питань приймаються більшістю голосів від загального складу ради, за винятком випадків, визначених регламентом.
Стаття 65. Розгляд пропозицій про неприйнятність та про відкладення
1. Розгляд і прийняття рішення про неприйнятність чи щодо відкладеного питання здійснюються відразу після їх внесення та обговорення за скороченою процедурою.
2. З’ясування, обговорення і прийняття рішення з цих питань передує голосуванню щодо тексту, до якого їх внесено.
3. У разі внесення кількох відкладених питань вони обговорюються одночасно.
Підрозділ 10. Порядок голосування пропозицій
Стаття 66. Загальні вимоги щодо голосування пропозицій
1. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що надійшли у письмовому чи усному вигляді і не були відкликані.
2. Якщо окрема думка депутата містить пропозиції щодо обговорюваного питання, головуючий на засіданні оголошує ці пропозиції і ставить їх на голосування також.
3. Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульовано нечітко або не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює по суті відхилений радою текст. Процедурне рішення з цього приводу може прийматися радою без обговорення.
4. Відхилені радою пропозиції і поправки щодо вже прийнятого тексту при повторному їх внесенні (в ході розгляду того ж питання порядку денного) на голосування не ставляться, крім випадку, коли після скасування рішення щодо прийнятого тексту його розгляд починається знову.
Стаття 67. Голосування альтернативних пропозицій
1. У разі, коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна одну (альтернативні пропозиції), рада, якщо вона не прийме іншого рішення, проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення і виявляє з них ту, яка є прийнятною для подальшого розгляду за її суттю. Результатом вибору однієї з таких пропозицій є відхилення інших, і решта на голосування не ставиться. Однією з альтернатив може бути прийняття проекту рішення за основу і відправлення проекту на доопрацювання у комісіях ради.
2. Якщо до пропозиції, визнаної голосуванням прийнятною для подальшого розгляду, не надійшло жодної поправки, вона вважається прийнятою в цілому, в інших випадках її подальше обговорення і голосування щодо неї здійснюються на загальних засадах без врахування голосування про її прийнятність для розгляду.
Стаття 68. Голосування поправок
1. Внесена до пропозиції поправка до рішення ставиться на голосування раніше, ніж сама пропозиція. Якщо внесена поправка має на меті відхилення пропозиції, то на голосування ставиться текст пропозиції.
2. Поправка до поправки ставиться на голосування раніше, ніж основна поправка. У поправку до поправки зміни і доповнення шляхом голосування не вносяться, а подаються у вигляді окремої пропозиції.
3. У разі внесення до пропозиції двох або більше поправок головуючий проводить голосування спочатку щодо поправки, яка найбільше змінює суть пропозиції, потім – щодо поправки, яка менше змінює суть пропозиції, після неї – щодо поправки доповнення і так далі, доки всі поправки не будуть проголосовані. Якщо ж результатом прийняття однієї поправки буде відхилення іншої альтернативної поправки, остання на голосування не ставиться.
4. Після голосування поправок до пропозиції на голосування в цілому ставиться пропозиція з внесеними до неї поправками.
Стаття 69. Оголошення суті голосування
1. Перед голосуванням, головуючий зачитує тексти пропозиції чи поправки, що будуть ставитися на голосування, при цьому називається ініціатор внесення тексту.
2. Перед голосуванням кількох пропозицій або поправок, які виключають одна одну, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, проводить голосування щодо кожної поправки чи пропозиції окремо.
3. Після голосування всіх поправок проект рішення голосується в цілому.
4. Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його результати і прийняте рішення.
Підрозділ 11. Прийняття рішень
Стаття 70. Прийняття рішень радою
1. На пленарних засіданнях рада може приймати нормативні та інші акти у формі:
1) рішення ради, прийнятого у межах її компетенції, відповідно до вимог Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” для досягнення певної цілі, що спричинює певні юридичні наслідки;
2) доручення – рішення ради, що стосується органу чи посадової особи ради, і містить зобов’язання або повноваження до одноразової дії;
3) звернення – рішення ради, звернене до не підпорядкованих раді суб’єктів із закликом до певних дій та ініціатив;
4) заяви – рішення ради, що містить в собі виявлення позиції ради з певних питань;
5) процедурного рішення – рішення, прийняте радою з процедурних питань відповідно до цього регламенту.
2. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні шляхом персонального голосування депутатів в порядку, визначеному ст.56 Регламенту.
3. При встановленні результатів голосування до загального складу ради включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.
4. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може переривати голосування. З початку процедури голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.
5. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.
6. Якщо результат голосування викликає обґрунтовані сумніви, рада може прийняти процедурне рішення про переголосування.
Стаття 71. Підписання прийнятих рішень
1. Рішення ради у десятиденний термін з моменту його прийняття підписується головуючим на засіданні ради.
2. Рішення ради протягом п’ятиденного терміну з моменту його прийняття може бути зупинено міським головою і внесено на повторний розгляд ради з обґрунтуванням зауважень для чого своїм розпорядженням міський голова має скликати пленарне засідання ради.
3. Рада зобов’язана у двотижневий термін з дня зупинення рішення повторно його розглянути.
4. Якщо міський голова у двотижневий термін не скликав пленарне засідання ради чи не вніс зупинене рішення на розгляд ради, а так само якщо рада відхилила зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами голосів від загального складу ради, воно набирає чинності не залежно від підписання його міським головою.
5. У випадку, коли міський голова не підписує прийняті радою в межах її компетенції рішення, рада може поставити питання про не забезпечення міським головою наданих йому повноважень.
Стаття 72. Процедурні питання
1. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні ради, зокрема:
1) про перерву в засіданні, перенесення чи закриття засідання;
2) про проведення додаткової реєстрації;
3) про встановлення часових обмежень для виступів і дискусії в цілому;
4) про надання додаткового часу для виступу;
5) про зміну черговості виступів;
6) про надання слова запрошеним на засідання;
7) про передачу питання на розгляд відповідної комісії Ради;
8) про визначення способу проведення голосування;
9) про форму бюлетеня для таємного голосування;
10) про перерахунок голосів;
11) про взяття інформації до відома;
12) про встановлення терміну відповіді на депутатський запит.
2. При виникненні сумніву, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, радою про це приймається процедурне рішення.
3. Процедурні рішення приймаються більшістю голосів депутатів, зареєстрованих на засіданні, якщо інше не передбачене цим регламентом.
Стаття 73. Порядок прийняття рішення
1. Рішення ради приймається відкритим голосуванням більшістю голосів “ЗА” від загального складу ради за винятком випадків, зазначених у регламенті.
2. Проект рішення або пропозиція, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються відхиленими. Таке відхилення проекту рішення заноситься до протоколу пленарного засідання як рішення ради.
3. Депутат, що був відсутній під час голосування, не може подати свій голос після завершення голосування.
4. Прийняття рішень з процедурних та організаційних питань роботи ради, спрямованих на одноразове відхилення закріплених у регламенті положень, здійснюється двома третинами голосів депутатів від загального складу ради; такі рішення мають статус процедурних.
5. Рішення ради з будь-якого питання приймається після його обговорення. Рішення ради може прийматися без обговорення на пленарному засіданні, якщо жоден з депутатів не заперечує на пленарному засіданні проти цього.
Стаття 74. Відкрите голосування
1. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 цього Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймаються таємним голосуванням.
2.  Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”. На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.
 3. Відкрите голосування проводиться підняттям картки відповідного кольору за кожну альтернативу. Члени лічильної комісії проводять підрахунок голосів, голова лічильної комісії повідомляє результат голосування за кожну альтернативу.
4. Поіменне голосування проводиться шляхом зачитування головуючим списку депутатів; кожен депутат при зачитуванні його прізвища оголошує своє рішення з варіантів, що ставляться на голосування.
5. Члени лічильної комісії проводять підрахунок голосів, голова лічильної комісії повідомляє результат голосування за кожен варіант, який заноситься до протоколу.
Стаття 75. Таємне голосування
1. Таємне голосування проводиться за процедурним рішенням ради та у випадках, передбачених регламентом. При цьому депутат, що бере участь у голосуванні, відзначає у виданому йому бюлетені вибрані ним варіанти з тих, що виносяться на голосування.
2. Лічильна комісія встановлює і доводить до відома депутатів:
a) час і місце проведення голосування;
б) порядок заповнення бюлетеня;
в) критерії визнання бюлетеня недійсним:
г) порядок організації голосування.
3. Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування, виготовляються секретаріатом ради за формою, підготовленою лічильною комісією і затвердженою процедурним рішенням ради.
4. Перед початком таємного голосування лічильна комісія:
а) отримує від секретаріату складений за алфавітним порядком список усіх депутатів та бюлетені для таємного голосування;
б) опломбовує скриньку для таємного голосування і забезпечує всі умови для повного дотримання таємниці голосування.
5. На підставі посвідчення депутата ради члени лічильної комісії видають кожному депутатові один бюлетень, за отримання якого депутат розписується. Депутат заповнює бюлетень в окремо відведеному приміщенні чи частині приміщення; умови голосування повинні забезпечувати закритість процесу заповнення бюлетеня. Заповнені бюлетені опускаються у скриньку для таємного голосування.
6. Після закінчення голосування лічильна комісія відкриває скриньку для таємного голосування і здійснює підрахунок голосів. При підрахунку голосів і встановленні результатів виборів можуть бути присутні лише члени лічильної комісії.
7. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. Голова комісії, або уповноважений на те член комісії оголошує результати голосування.
Стаття 76. Види голосування
1. Якщо у регламенті прямо не вказано вид голосування, щодо розгляду певного питання, за процедурним рішенням ради може бути застосовано один із таких видів голосування:
а) кількісне – вибір варіанту відповіді: “за”, “проти”, “утримався”;
б) рейтингове – послідовність кількох голосувань “за” щодо різних варіантів, що ставляться на голосування; кількість голосувань “за” окремого депутата не обмежується;
в) альтернативне – послідовність кількох голосувань “за” щодо різних варіантів, що ставляться на голосування; депутат може проголосувати “за” тільки щодо одного з варіантів;
г) квалітативне – альтернативне голосування з якісною оцінкою варіанту, що ставиться на голосування:: “дуже погано”, “не задовільно”, “задовільно”, “добре”, “дуже добре”, або: “не задовільно”, “задовільно”;
д) сигнальне, що проводиться головуючим без обговорення і здійснюється підняттям руки; при цьому підрахунок голосів не проводиться, про прийняття якогось рішення не оголошується.
2. Якщо на голосування виноситься більше двох варіантів, сесія може прийняти процедурне рішення провести голосування у два тури; у другому турі на голосування виносяться варіанти, що набрали найбільше голосів депутатів у першому турі.
Стаття 77. Обов’язковість таємного голосування
1. Радою таємним голосуванням приймаються рішення щодо:
1) обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради;
2) прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень міського голови.
Підрозділ 12. Спеціальні процедури прийняття рішень
Стаття 78. Обрання секретаря ради
1. Секретар ради обирається таємним голосуванням з числа депутатів ради.
2. Кандидатуру секретаря пропонує раді міський голова, а у разі наявності обставин визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради.
3. Представлена кандидатура обговорюються на засіданні ради.
4. Якщо головою або більшістю депутатів від загального складу ради пропонується кілька кандидатур, то за процедурним рішенням ради вони обговорюються на пленарному засіданні кожна зокрема або всі разом.
5. Якщо пропонується кілька кандидатур, то за пропозицією однієї чи декількох фракцій, підтриманою процедурним рішенням ради, попередньо може проводитися таємне рейтингове голосування, за наслідками якого визначається кількість кандидатів, що будуть включені до бюлетеню для таємного голосування.
Стаття 79. Відкликання секретаря
1. Секретар ради може бути в будь-який час відкликаний радою.
2. Пропозиції про відкликання секретаря ради вносяться:
1) міським головою;
2) не менш як третиною депутатів від їх фактичної кількості.
3. Проект рішення ради про відкликання секретаря готує ініціатор подання, який і виступає з доповіддю про причини подання.
4. Секретар ради має право гарантованого виступу до 15 хвилин при обговоренні подання про його відкликання.
5. Голосування за відкликання секретаря здійснюється таємним голосуванням кваліфікованою більшістю голосів.
6. Рішення ради про відкликання секретаря повинно містити відомості про причини відкликання.
7. Якщо рішення про відкликання з посади секретаря ради не прийняте, наступний раз подання про відкликання може виноситися на голосування не раніше наступної сесії.
Стаття 80. Обрання голів постійних комісій
1. Кандидатури для обрання голів постійних комісій ради висуваються міським головою з урахуванням пропозицій депутатських фракцій пропорційно їх представництву та з урахуванням згоди кандидатів.
2. У разі внесення головою узгодженого з депутатськими фракціями списку голів постійних комісій, за процедурним рішенням ради, голосування здійснюється за списком у цілому, при цьому обговорення кандидатур на пленарному засіданні не проводиться.
3. Список для обрання голів постійних комісій ради повинен містити:
1) назви всіх постійних комісій;
2) прізвища, імена та по батькові кандидатів на посади голів відповідних комісій;
3) дані про їх партійну належність;
4) назви фракцій, які висунули відповідних кандидатів.
4. У разі, коли голосування за списком голів постійних комісій не привело до їх обрання, міський голова вносить кандидатури на посади голів комісій, яких обирають голосуванням по персональним кандидатурам.
5. Кожному кандидату на посаду голови постійної комісії надається слово для виступу та відповідей на запитання.
6. У разі вибуття голови постійної комісії міський голова за поданням фракції, від якої висувався цей голова комісії, пропонує кандидатуру на цю посаду.
Стаття 81. Відкликання голови постійної комісії
1. Голова постійної комісії може бути в будь-який час відкликаний радою.
2. Пропозиції про відкликання голови постійної комісії ради вносяться:
1) міським головою;
2) за рішенням відповідної постійної комісії ради, прийнятим на її засіданні (без врахування голосу самого голови постійної комісії):
3) не менш як третиною депутатів від їх фактичної кількості.
3. Якщо питання про відкликання порушено за рішенням постійної комісії, рада заслуховує доповідь з цього питання одного з членів комісії, визначеного нею.
4. Голова постійної комісії доповідає про свою діяльність на цій посаді та організацію і стан справ з питань, віднесених до його відання та відповідає на запитання депутатів.
5. Голосування за відкликання голови постійної комісії здійснюється таємним голосуванням, якщо не прийнято інше рішення відповідно до норм цього регламенту.
6. Рішення ради про відкликання голови постійної комісії повинно містити відомості про причини відкликання.
7. Якщо рішення про відкликання з посади голови постійної комісії не прийнято, наступного разу подання про відкликання може виноситися на голосування не раніше наступної сесії.
Стаття 82. Обрання членів виконавчого комітету ради та заступників міського голови
1. Кандидатури членів виконавчого комітету та заступників міського голови вносить на розгляд ради міський голова.
2. Подані кандидатури обов’язково розглядаються на засіданнях постійних комісій ради, які можуть заслуховувати виступи кандидатів.
2. Кандидати на посади заступників міського голови обов’язково виступають на пленарному засіданні, відповідають на запитання і обговорюються на пленарному засіданні. Щодо інших кандидатів у члени виконкому, то їх персональні виступи на засіданнях ради є обов’язковими, якщо цього вимагає хоча б одна з постійних комісій чи фракцій ради.
3. В обговоренні кандидатур на посади заступників міського голови, членів виконкому можуть брати участь тільки депутати.
4. Рада приймає рішення про голосування щодо кожної кандидатури окремо чи списком.
5. Якщо запропонована міським головою кандидатура не дістала підтримки необхідної більшості депутатів, міський голова у десятиденний термін представляє раді кандидатуру, щодо якої проводиться нове обговорення і голосування.
6. Питання про звільнення із займаних посад заступників міського голови, керівників утворених радою органів підлягає розгляду і обговоренню не раніше як через тиждень і не пізніше як через два тижні з моменту включення до порядку денного. Під час розгляду цього питання заступникам міського голови і керівникам вказаних органів повинно бути надане слово для виступу.
Стаття 83. Відкликання з посад за власним бажанням
1. Будь-яка посадова особа, обрання чи призначення якої передбачено цим регламентом, у будь-який час може скласти свої повноваження за власним бажанням шляхом подання відповідної заяви на ім’я міського голови.
2. Рішення про задоволення заяви вважається прийнятим з моменту оголошення цієї заяви особою, що її подала на пленарному засіданні ради, при цьому голосування не проводиться.
3. В інших випадках, коли особа не може сама оголосити заяву на засіданні ради, голосування про відкликання особи з посади за її заявою є обов’язковим і може проводитися відкритим голосуванням, якщо з цього приводу прийнято процедурне рішення ради.
Стаття 84. Дострокове припинення повноважень міського голови
1. Повноваження міського голови вважаються достроково припиненими, у разі:
1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови;
2) припинення його громадянства;
3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
4) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
5) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;
6) його смерті.
2. Повноваження міського голови можуть бути достроково припинені у випадках:
1) коли він порушує Конституцію, Закони України, права і свободи громадян;
2) не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.
3. Повноваження міського голови з підстав, визначених п.п. 2-6) ч.1 цієї статті, вважаються припиненими з моменту оголошення на пленарному засіданні ради юридичного акта, що підтверджує факт настання вказаної підстави. При цьому обговорення та голосування не проводиться.
4. З підстав, визначених п.1) ч.1 цієї статті повноваження міського голови вважаються припиненими з моменту проголошення ним на пленарному засіданні ради заяви про складення ним повноважень міського голови. До того ж обговорення та голосування не проводиться.
5. У випадку, коли з різних причин, міський голова не може особисто зачитати заяву на пленарному засіданні ради, рада може доручити постійній комісії з питань депутатської діяльності зустрітися з міським головою, з’ясувати суть справи та виступити з відповідною доповіддю на пленарному засіданні ради. У разі, якщо у комісії не виникає сумнівів щодо добровільності власноручного написання заяви міським головою, повноваження міського голови вважаються припиненими з моменту оголошення доповіді постійної комісії.
Стаття 85. Особливості процедури дострокового припинення повноважень міського голови
1. Дострокове припинення повноважень міського голови з підстав, визначених ч.2, 3 статті 79 Закону України “Про місцеве самоврядування” здійснюється:
1) за рішенням міського референдуму у порядку, визначеному законодавством України;
2) за рішенням міської ради у порядку визначеному цим регламентом;
3) за рішенням Верховної Ради України.
2. Рішення про припинення повноваження міського голови може бути ініційовано:
1) не менш як третиною депутатів від загального складу ради;
2) не менш як однією десятою частиною громадян, що мають право вибору міського голови (для прийняття рішення ради про проведення референдуму).
3. Пропозиція про включення до порядку денного пленарної сесії ради питання про дострокове припинення повноважень міського голови з підстав, визначених ч.2 даної статті регламенту подається в строки та порядку, визначеному цим регламентом і має бути підтримана підписами не менш як третини депутатів ради або не менш як однією десятою громадян, мешканців міста, що мають право голосу на місцевих виборах.
До проекту рішення ради про дострокове припинення повноважень міського голови додаються: юридичні документи, що підтверджують настання підстав, визначених цим регламентом, обґрунтування необхідності дострокового припинення повноважень міського голови з інших підстав, якщо це ініціатива громадян міста.
Оформлення проекту рішення та підписні листи громадян мають відповідати нормам цього регламенту та законодавства про місцеві референдуми.
Після реєстрації подання про включення питання до порядку денного воно вважається таким, що включене в порядок денний чергової сесії і не підлягає додатковому затвердженню.
4. Після оголошення питання про дострокове припинення повноважень міського голови до розгляду, головування на сесії покладається на секретаря ради, а у випадку його відмови на іншого депутата, обраного радою процедурним рішенням.
5. Обговорення питання відбувається у такому порядку:
1) головуючий інформує депутатів про суть подання, зачитує проект рішення ради та юридичні документи, що підтверджують настання підстав, необхідних для дострокового припинення повноважень міського голови;
2) надається слово міському голові, який має право на спростування звинувачень, надання додаткових пояснень, щодо питання, яке розглядається, загальний час виступу міського голови не може перевищувати 60 хвилин;
3) надається час для запитань депутатів та відповідей міського голови на них – до 60 хвилин;
4) обговорення з обов’язковим наданням слова усім бажаючим взяти участь у ньому депутатів.
6. Після обговорення, рада, більшістю від складу ради, має ухвалити рішення про доручення постійній комісії з питань депутатської діяльності підготовку висновків щодо проекту рішення про дострокове припинення повноважень міського голови для внесення його на голосування, або створити тимчасову контрольну комісію для вивчення питання про дострокове припинення повноважень міського голови та підготовки проекту рішення.
7. Якщо ініціатива про припинення повноважень міського голови належала депутатам ради, але рішення про доручення комісії відповідно до ч.6 цієї статті не було проголосовано, ініціатива про припинення повноважень вважається відхиленою. Нова подібна ініціатива не може розглядатися раніше ніж після півроку від дня цього розгляду.
8. Постійна комісія з питань депутатської діяльності або тимчасова контрольна комісія надає раді висновки щодо проекту рішення про припинення повноважень міського голови чи проект нового рішення, яке може містити такі варіанти:
1) призначити місцевий референдум про припинення повноважень міського голови;
2) припинити повноваження міського голови та звернутися до Верховної Ради України з клопотанням про призначення позачергових виборів міського голови.
9. Від моменту обговорення питання про дострокове припинення повноважень міського голови до голосування проекту рішення відповідно до ч.8 не може бути менше 48 годин.
10. У випадку ухвалення рішення про призначення місцевого референдуму за ініціативою ради, міський голова має право на включення до бюлетеня питання про дострокове припинення повноважень міської ради.
11. Рішення про дострокове припинення повноваження міського голови вважається ухваленим, якщо за це проголосувало понад двох третин депутатів від загального складу ради.
12. У випадку дострокового припинення повноважень міського голови по праву чи за рішенням ради, міська рада звертається до Верховної Ради України з клопотанням про призначення позачергових виборів міського голови, до обрання якого його повноваження виконує секретар ради, відповідно до положень Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
Стаття 86. Дострокове припинення повноважень депутата ради
1. Дострокове припинення повноважень депутата міської ради здійснюється по праву, без прийняття рішення міською радою з моменту оголошення на пленарному засіданні ради міським головою, чи особою, що його в цей час замінює, юридичних актів, що засвідчують підстави, передбачені пп. 1-7) частини 1 статті 5 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”.
2. У випадку наявності підстав, передбачених пп. 1-2) частини 2 статті 5 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” рішення приймається більшістю від складу ради за висновком постійної комісії з питань депутатської діяльності.
3. Дострокове припинення повноважень депутата може бути здійснено шляхом його відкликання відповідно до Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”.
Стаття 87. Дострокове припинення повноважень міської ради
1. Дострокове припинення повноважень міської ради може бути здійснено відповідно до закону рішенням місцевого референдуму, Верховною Радою України через призначення дострокових виборів.
Підрозділ 13. Оприлюднення рішень ради
Стаття 88. Набрання чинності рішень ради
1. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.
2. Рішення ради нормативно-правового характеру оприлюднюються не пізніше як у 20-денний термін з дня їх прийняття.
3. Інші рішення ради набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо самим рішенням ради не встановлено інший термін набрання чинності.
4. У разі виявлення невідповідності оприлюдненого тексту з оригіналом прийнятого рішення виправлення вносяться негайно розробником проекту за погодженням із юридичним відділом та головою ради.
Стаття 89. Оприлюднення рішень ради
1. Рішення ради нормативного характеру, а також звернення та заяви підлягають обов’язковому оприлюдненню через вивішування текстів прийнятих рішень на спеціальному стенді ради, до якого є вільний доступ мешканців міста та опублікування їх на офіційному веб-сайті міської ради.
2. Всі прийняті радою рішення в одному примірникові підшиваються в протокол прийнятих радою рішень, який зберігається в секретаріаті ради.
3. Кожен громадянин має право ознайомитися з будь-яким рішенням ради через вільний доступ до протоколу прийнятих рішень, для чого встановлюються години доступу до протоколу для бажаючих (за виключенням рішень та документів з обмеженим допуском).
4. Кожен громадянин має право отримати копію будь-якого рішення ради з протоколу прийнятих радою рішень за окрему плату, яка не може бути більшою від затрат необхідних для виготовлення копії і встановлюється рішенням виконавчого органу ради.
5. Всі рішення Приморської міської ради не пізніше п’яти робочих днів від дати прийняття мають бути оприлюднені на офіційному веб-сайті міської ради.
Підрозділ 14. Дисципліна та етика пленарних засідань
Стаття 90. Дотримання регламенту виступів
1. На засіданні ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання, непристойні та лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні.
2. Якщо головуючий на засіданні звертається до промовця, останній повинен негайно зупинити свій виступ, інакше головуючий на засіданні може припинити його виступ.
3. Якщо промовець виступає без дозволу головуючого на засіданні, мікрофон може бути вимкнуто без попередження.
4. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова. Частина виступу промовця, виголошена після позбавлення його слова, не включається до запису та протоколу засідання.
5. Якщо депутат вважає, що промовець або головуючий на засіданні неправильно тлумачить його слова або дії, він може у письмовій чи в усній формі звернутися до головуючого на засіданні з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. За таким зверненням головуючий на засіданні надає депутату слово відразу або в кінці обговорення, але до голосування; в останньому випадку головуючий на засіданні відразу повідомляє депутатів про надходження такого звернення від депутата і про час, коли йому буде надано слово.
Стаття 91. Дотримання дисципліни в залі засідань
1. Під час засідання ради депутати та особи, що перебувають у залі, де проводиться сесія,   не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо). Перед початком її роботи повинні відключити дзвінки мобільних телефонів.
2. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання ради, головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом дня процедурним рішенням рада може запропонувати депутату залишити зал до кінця засідання. Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий на засіданні припиняє засідання до виконання депутатом вимоги головуючого.
3. У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий на засіданні може оголосити перерву або закрити засідання.
4. У разі оголошення перерви або закриття засідання у зв’язку з обставинами, зазначеними у ч. 1 цієї статті, рада збирається у наступний за розкладом пленарних засідань день, якщо інший термін не буде оголошений головуючим.
Стаття 92. Заміна головуючого
1. При переході до чергового питання порядку денного або наприкінці засідання депутат має право звернутися до головуючого на засіданні із зауваженнями і запитаннями щодо організації розгляду питань і ведення засідання, отримати відповідь на свої запитання і дати їм оцінку.
2. У разі порушення регламенту головуючим на засіданні, рада, після скороченого обговорення, може двома третинами голосів від загального складу ради прийняти процедурне рішення про заміну головуючого на засіданні.
Стаття 93. Відсутність депутата на засіданнях ради
1. Відсутність депутата на засіданнях ради та її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин.
2. Підставою для відсутності депутата на засіданнях ради чи її органів, які проводяться згідно з розкладом засідань, є виконання депутатом у цей же час доручень ради або її органів, якщо про такі доручення ними було прийнято відповідні рішення. Про відсутність депутата з зазначених підстав раду повідомляє секретар ради.
3. За звичайних умов поважною причиною для відсутності депутата є його відпустка, відрядження за місцем основної роботи, тимчасове увільнення від роботи у зв’язку з хворобою, доглядом за дитиною та іншими обставинами, коли згідно з законодавством працівник має право на тимчасову відпустку.
4. Якщо хтось із депутатів не може прибути вчасно на засідання, то про це він має повідомити головуючого не пізніше як за добу до початку пленарного засідання.
5. Не допускається залишати пленарне засідання ради без попереднього узгодження з головуючим.
Стаття 94. Санкції за порушення регламенту
1. Значне порушення депутатом даного регламенту і загально прийнятих норм моралі та етики може бути підставою для позбавлення радою його права брати участь у подальшій роботі засідання. Рішення дисциплінарного характеру приймається радою як процедурне. У випадку його прийняття винний має залишити зал.
2. Якщо він чинить опір і не підкоряється розпорядженню головуючого, то головуючий може припинити сесію на певний час і дати розпорядження, щоб депутата ради примусово вивели із зали, або закрити сесію.
3. Депутат ради, до якого рада вжила захід дисциплінарного впливу, може опротестувати рішення у письмовій формі, подавши письмовий протест голові ради. Рада на наступному своєму засіданні повертається до розгляду цього питання. Попередньо депутату надається право короткого виступу для відповідних пояснень. Зазначений депутат як зацікавлена сторона участі в голосуванні не приймає.
4. Рада може продовжити термін заборони на участь депутата в пленарних засіданнях ради на декілька сесійних днів. Протягом терміну дії цього рішення той, кому заборонено брати участь у пленарних засіданнях сесії, не позбавляється права на роботу в складі комісій ради.
Підрозділ 15. Протокол та запис засідання
Стаття 95. Протокол засідання ради
1. Засідання ради протоколюється. Ведення протоколу засідань здійснює посадова особа, якій рада доручає ці обов’язки. Протокол засідання ради підписує головуючий на засіданні.
2. У протоколі засідання ради зазначаються: дата, час і місце проведення засідання, кількість присутніх на засіданні депутатів, винесені на розгляд питання порядку денного, прізвища головуючого на засіданні і промовців; всі винесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення; повні результати голосування і прийняті рішення.
3. До протоколу засідання ради додатково включаються:
1) дані про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів;
2) список депутатів, про яких відомо, що вони були відсутні на засіданні з поважних причин;
3) результати поіменного голосування;
4) повні результати голосування;
5) тексти не виголошених виступів депутатів;
6) окремі думки депутатів та їх груп щодо прийнятих радою рішень.
Стаття 96. Запис засідання
1. Засідання ради проводяться з обов’язковою відеофіксацією, що додається до протоколу.
Стаття 97. Зберігання протоколів та записів
1. Запис і протокол засідання ради є офіційними документами, що підтверджують процес обговорення та прийняття рішення радою.
2. Протоколи засідань зберігаються протягом усього скликання ради у секретаря ради і передаються до архіву з початком роботи ради нового скликання.
3. Протокол закритого засідання зберігається у порядку встановленому для документів з обмеженим доступом.
4. Запис засідання зберігається у секретаря ради протягом одного року від дати його проведення і передається до архіву.
5. Депутати забезпечуються витягами з протоколу чи копіями з уривків запису за їх особистими заявами до секретаря ради.
6. Записи та протоколи засідань ради надаються депутатам ради для ознайомлення за їх зверненням.
7. Матеріали засідання надаються для ознайомлення за дорученням секретаря ради, відповідно до вимог законодавства України про інформацію.
8. Під час запису засідання сесії особі, яка здійснює запис, забороняється коментувати рішення або будь-які інші дії депутатів, промовляти підказки з приводу того чи іншого голосування.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

%d bloggers like this: